მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ქიმიური დასახელებები – პ ჟ რ ს ტ

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


პ ჟ რ ს ტ

აქტიური ნივთიერების ქიმიური დასახელება აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
[2aR[2a-ალფა, 4-ბეტა, 4а-ბეტა, 6-ბეტა, 9-ალფა (ალფაR*,ბეტაS*), 11-ალფა, 12-ალფა, 12а-ალფა, 12b-ალფა]]-ბეტა-(ბენზოილამინო)-ალფა-ჰიდროქსიბენზოლპროპანის მჟავა 6,12b-ბის(აცეტილოქსი)-12-(ბენზოილოქსი)-2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a, 12b-დოდეკაჰიდრო-4,11-დიჰიდროქსი-4a,8,13,13-ტეტრამეთილ-5-ოქსო-7,11-მეთანო-1H-ციკლოდეკა[3,4]ბენზ[1,2-b]ოქსეტ-9-ილის ზეთი C47H51NO14 პაკლიტაქსელი – paclitaxel
პანკრეატინი – pancreatine
5-(დიფტორმეტოქსი)-2-[[(3,4-დიმეტოქსი-2-პირიდინილ)მეთილ]სულფინილ]-1H-ბენზიმიდაზოლი (ნატრიუმის მარილის სახით) C16H15F2N3O4S პანტოპრაზოლი – pantoprazole
1-[(3,4-დიმეტოქსიფენილ)მეთილ]-6,7-დიმეტოქსიიზოქინოლინ (ჰიდროქლორიდის სახით) C20H21NO4 პაპავერინი – papaverine hydrochloride
N-(4-ჰიდროქსიფენილ)აცეტამიდი C8H9NO2 პარაცეტამოლი – paracetamol
(3S-ტრანს)-3-[(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-ილოქსი)მეთილ]-4-(4-ფტორფენილ)პიპერიდინი C19H20FNO3 პაროქსეტინი – paroxetine
3,7-დიჰიდრო-3,7-დიმეთილ-1-(5-ოქსოჰექსილ)-1H-პურინ-2,6-დიონი C13H18N4O3 პენტოქსიფილინი – pentoxifylline
[2S-[1[R*(R*)],2ალფა,3а ბეტა,7а ბეტა]]-1-[2-[[1-(ეტოქსიკარბონილ)ბუტილ]ამინო]-1-ოქსოპროპილ]-ოქტაჰიდრო-1H-ინდოლ -2-კარბონის მჟავა (ტრეტ-ბუტილამინის და არგინინის მარილის სახით) C19H32N2O5 პერინდოპრილი – perindopril
(3-ფენოქსიფენილ)მეთილის ზეთი 3-(2,2-დიქლორეთილ)-2,2- დიმეთილციკლოპროპანკარბონის მჟავას; ცის- და ტრანს-იზომერების ნარევი (1:3) C21H20Cl2O3 პერმეთრინი – permethrin
(3S-ცის)-3-ეთილდიჰიდრო-4-[(1-მეთილ-1H-იმიდაზოლ-5-ილ)მეთილ]-2(3H)-ფურანონი (ჰიდროქლორიდის ან ნიტრატის სახით) C11H16N2O2 პილოკარპინი – pilocarpine
5-[[4-[2-(5-ეთილ-2-პირიდინილ)ეტოქსი] ფენილ]მეთილ-2,4-თიაზოლიდინდიონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C19H20N2O3S პიოგლიზატონი – pioglitazone
2ბეტა,16ბეტა-ბის-(4,4-დიმეთილ-1-პიპერაზინის)-3ალფა,17ბეტა-დიაცეპოქსი-5ალფა-ანდროსტანა დიბრომიდი C35H62Br2N4O4 პიპეკურონიუმის ბრომიდი – pipecuronium bromide
8-ეთილ-5,8-დიჰიდრო-5-ოქსო-2-(1-პიპერაზინილ)პირიდო[2,3-d]პირიმიდინ-6-კარბონის მჟავა C14H17N5O3 პიპემიდიკის მჟავა – pipemidic acid
6-[[[[(4-ეთილ-2,3-დიოქსო-1-პიპერაზინილ)კარბონილ]ამინო]ფენილაცეტილ]ამინო]- 3,3-დიმეთილ-7-ოქსო-4-თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონის მჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით) C23H27N5O7S პიპერაცილინი – piperacillin
(E)-1,4,5,6-ტეტრაჰიდრო-1-მეთილ-2-[2-(2-თიენილ)ეთენილ]პირიმიდინი (ემბონატის ან ტარტრატის სახით) C11H14N2S პირანტელი- pyrantel
2-Оксо-1-პირროლიდინაცეტამიდი C6H10N2O2 პირაცეტამი – piracetam
2-[4-(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-ილმეთილ)-1-პიპერაზინილ]პირიმიდინი (და მონომეთანსულფონატის სახით) C16H18N4O2 პირიბედილი – piribedil
3-[[(დიმეთილამინო)კარბონილ]ოქსი]-1-მეთილპირიდინის ბრომიდი C9H13BrN2O2 პირიდოსტიგმინის ბრომიდი – pyridostigmin bromide
5-ჰიდროქსი-6-მეთილ-3,4-პირიდინდიმეთანოლი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C8H11NO3 პირიდოქსინი – pyridoxine
3,3′-[დითიობის(მეთილენ)]ბის[5-ჰიდროქსი-6-მეთილ-4-პირიდინმეთანოლი (და ჰიდროქლორიდის მონოჰიდრატის სახით) C16H20N2O4S2 პირიტინოლი – pyritinol
4-ჰიდროქსი-2-მეთილ-N-2-პირიდინილ-2H-1,2-ბენზოთიაზინ-3-კარბოქსამიდ-1,1-დიოქსიდი C15H13N3O4S პიროქსიკამი – piroxicam
3-ეთილიდენ-6-ჰიდროქსი-5,6-დიმეთილპერჰიდრო-1,8-დიოქსაციკლოდოდეკა [2,3,4-gh]პირროლიზინ-2,7-დიონი (ჰიდროტარტრატის სახით) C18H27NO5 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი – platyphylline hydrotartrate
პოლი(1-ეთენილ-2-პირროლიდინონ) იოდიდი (C6H9NO)n.xI პოვიდონ-იოდინი – povidone iodine
ჰიდროქსიმეთილბენზოლსულფომჟავას სოპოლიმერი ფორმალდეჰიდთან H(C8H8O4S)nC7H7O4S პოლიკრეზულენი – policresulen
პოლიპეპტიდური ანტიბიოტიკი Bacillus polymyxa-გან (სულფატის სახით) პოლიმიქსინ B სულფატი – Polymyxin B sulfate
(S)-2-ამინო-4,5,6,7-ტეტრაჰიდრო-6-(პროპილამინო)ბენზოთიაზოლი C10H17N3S პრამიპექსოლი – Pramipexole
(S)-3-(ამინომეთილ)-5-მეთილჰექსანის მჟავა C8H17NO2 პრეგაბალინი – pregabalin
(11ბეტა)-11,17,21-ტრიჰიდროქსიპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი C21H28O5 პრედნიზოლონი – prednizolone
1-[2-[3-(2,2-დიფენილეთილ)-1,2,4-ოქსიდიაზოლ-5-ილ]ეთილ]პიპერიდინი (ჰიდროქლორიდის ან გიბენზატის სახით) C23H27N3O პრენოქსდიაზინი – prenoxdiazine
N-(2-მეთილფენილ)-2-პროპილამინოპროპანამიდი C13H20N2O პრილოკაინი – prilocaine
პრეგნ-4-ენ-3,20-დიონი C21H30O2 პროგესტერონი – progesteron
2-(დიეთილამინო)ეთილ-4-ამინობენზოატი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H20N2O2 პროკაინი – procaine
1-[2-[2-ჰიდროქსი-3-(პროპილამინო)პროპოქსი]ფენილ]-3-ფენილ-1-პროპანონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C21H27NO3 პროპაფენონი – propafenone
2,6-ბის-(1-მეთილეთილ)ფენოლი C12H18O პროპოფოლი – propofol
1-[(1-მეთილეთილ)ამინო]-3-(1-ნაფტალენილოქსი)-2-პროპანოლი (ჰიდროქლორიდის სახით); საწამლო ფორმაში შეიცავს ენანტიომერების რაცემიულ ნარევს C16H21NO2 პროპრანოლოლი – propranolol
3-ამინო-4-პროპოქსიბენზოის მჟავა 2-(დიეთილამინო)ეთილის ზეთი C16H26N2O3 პროქსიმეტაკაინი – proxymetacaine
2-[[[4-(3-მეტოქსიპროპოქსი)-3-მეთილ-2-პირიდილ]მეთილ]სულფინილ]ბენზიმიდაზოლი C18H21N3O3S რაბეპრაზოლი – rabeprazole
(2S,-[1-[R*(R*),2ალფა,3а ბეტა,6а ბეტა]]-1-[2-[[1-(ეტოქსიკარბონილ)-3-ფენილპროპილ]ამინო]-1-ოქსოპროპილ]ოქტაჰიდროციკლოპენტა[b]პირროლ-2-კარბონის მჟავა C23H32N2O5 რამიპრილი – ramipril
N-[2-[[[5-[(დიმეთილამინო)მეთილ]-2-ფურანილ]მეთილ]თიო]ეთილ]-N’-მეთილ-2-ნიტრო-1,1-ეთენდიამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H22N4O3S რანირიდინი – ranitidine
(RS)-N-(2,6-დიმეთილფენილ)-2-[4-[2-ჰიდროქსი-3-(2-მეტოქსიფენოქსი)პროპილ]პიპერაზინ-1-ილ]აცეტამიდი C24H33N3O4 რანოლაზინი – ranolazine
ბენზილ 2-[[2-(აცეტილსულფანილმეთილ)-3-ფენილპროპანოილ]ამინო]აცეტატი C21H23NO4S რაცეკადოტრილი – racecadotril
(+)-2-ეტოქსი-ალფა-[[(S)-ალფა-იზობუტილ-о-პიპერიდინობენზილ]კარბამოილ]-n-ტოლუინის მჟავა C27H36N2O4 რეპაგლინიდი – repaglinide
ტრანს-9,13-დიმეთილ-7-(1,1,5-ტრიმეთილციკლოჰექსან-5-ილ-6)-ნონატეტრაენი-7,9,11,13-ოლი (პალმიტატის ან აცეტატის სახით) C20H30O რეტინოლის აცეტატი – retinol acetate
ტრანს-9,13-დიმეთილ-7-(1,1,5-ტრიმეთილციკლოჰექსან-5-ილ-6)-ნონატეტრაენი-7,9,11,13-ოლი (პალმიტატის ან აცეტატის სახით) C20H30O რეტინოლის პალმიტატი – retinol palmitate
1-ბეტა-D-რიბოფურანოზილ-1Н-1,2,4-ტრიაზოლ-3-კარბოქსამიდი C8H12N4O5 რიბავირინი – ribavirin
7,8-დიმეთილ-10-(D-1-რიბიტილ)იზოალლოქსაზინი (და ნატრიუმის მონოფოსფატის სახით) C17H20N4O6 რიბოფლავინი – riboflavin
ალფა-მეთილტრიციკლო[3.3.1.1\3,7]დეკან-1-მეთანამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C12H21N რიმანტადინის ჰიდროქლორიდი – rimantadini hydrochloridum
3-[2-[4-(6-ფტორ-1,2-ბენზიზოქსაზოლ-3-ილ)პიპერიდინო]ეთილ]-6,7,8,9-ტეტრაჰიდრო-2-მეთილ-4Н-პირიდო[1,2-a]პირიმიდინ-4-ონი C23H27FN4O2 რისპერიდონი – risperidone
რიტუქსიმაბი – rituximab
3-[[(4-მეთილ-1-პიპერაზინილ)იმინო]მეთილ]რიფამპიცინი C43H58N4O12 რიფამპიცინი – rifampicin
რკინა (II) ბუტენდიოატის მარილი (1:1) C4H2FeO4 რკინის ფუმარატი – ferrous fumarate
(3R,5S,6E)-7-[4-(п-ფტორფენილ)-6-იზოპროპილ-2-(N-მეთილმეთანსულფონამიდო)-5-პირიმიდინილ]-3,5-დიჰიდროქსი-6-ჰეპტანის მჟავა C22H28FN3O6S როზუვასტატინი – rosuvastatin
(S)-N-(2,6-დიმეთილფენილ)-1-პროპილ-2-პიპერიდინკარბოქსამიდი C17H26N2O როპივაკაინი – ropivacain
4-(2-დიპროპილამინოეთილ)-1,3-დიჰიდროინდოლ-2-ონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H24N2O როპინიროლი – ropinirol
ერიტრომიცინი 9-[0-[(2-მეტოქსიეთოქსი)მეთილ]-ოქსიმ] C41H76N2O15 როქსითრომიცინი – roxithromycin
3-[[6-0-(6-დეზოქსი-ალფა-L-მანნოპირანოზილ)-ბეტა-D-გლუკოპირანოზილ]ოქსი]-2- (3,4-დიჰიდროქსიფენილ)-5,7-დიჰიდროქსი-4H-1-ბენზოპირან-4-ონი C27H30O16 რუტინი – rutin
ალფა1-[[(1,1-დიმეთილეთილ)ამინო]მეთილ]-4-ჰიდროქსი-1,3-ბენზოლდიმეთანოლი (სულფატის ან ჰემისუქცინატის სახით) C5H5N5S სალბუტამოლი – salbutamol
2-ჰიდროქსიბენზოის მჟავა C7H6O3 სალიცილის მჟავა – salicylic acid
(±)4-ჰიდროქსი-ალფა-[[[6-(4-ფენილბუტოქსი)ჰექსილ]ამინო]მეთილ]-1,3-ბენზოლდიმეთანოლი (ქსინაფოატის სახით) C25H37NO4 სალმეტეროლი – salmeterol
ალფა,2-დიმეთილ-5-ნიტრო-1H-იმიდაზოლ-1-ეთანოლი C7H11N3O3 სეკნიდაზოლი – secnidazole
(R)-N,ალფა-დიმეთილ-N-2-პროპინილბენზოლეთანამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H17N სელეგილინი – selegiline
1-[2-[(7-ქლორბენზო[b]თიენ-3-ილ)მეტოქსი]-2-(2,4-დიქლორფენილ)ეთილ]-1H-იმიდაზოლი C20H15Cl3N2OS სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
(1S,4S)-4-(3,4-დიქლორფენილ)-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრო-N-მეთილ-1-ნაფტილამინა (ჰიდროქლორიდის სახით) C17H17Cl2N სერტრალინი – sertraline
1-[[3-(6,7-დიჰიდრო-1-მეთილ-7-ოქსო-3-პროპილ-1Н-პირაზოლო[4,3-ალფა]პირიმიდინ-5-ილ)-4-ეტოქსიფენილ] სულფონილ]პიპერაზინის ციტრატი C22H30N6O4S.C6H8O7 სილდენაფილი – sildenafil
პოლი(დიმეთილსილოქსანის) და კრემნიუმის დიოქსიდის ნარევი სიმეთიკონი – simethicone
1,2,3,7,8,8a-ჰექსაჰიდრო-3,7-დიმეთილ-8-[2-(ტეტრაჰიდრო-4-ჰიდროქსი-6-ოქსო-2Н-პირან- 2-ილ)ეთილ]-1-ნაფტალენილ-2,2-დიმეთილბუტანოატი C25H38O5 სიმვასტატინი – simvastatin
1-აზაბიციკლო[2.2.2]ოქტ-8-ილ (1S)-1-ფენილ-3,4-დიჰიდრო-1H-იზოქინოლინ-2-კარბოქსილატი C23H26N2O2 სოლიფენაცინი – solifenacin
ერთჯაჭვიანი პოლიპეპტიდი, რომელიც შედგება 191 ამინომჟავისგან (ადამიანის ზრდის ჰორმონი) სომატროპინი – somatropin
პროპან-2-ილ (2S) [[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-დიოქსოპირიმიდინ-1-ილ)-4-ფტორ-3-ჰიდროქსი-4-მეთილოქსოლან-2-ილ]მეტოქსი -ფენოქსიფოსფორილ]ამინო]პროპანოატი C22H29FN3O9P სოფოსბუვირი – sofosbuvir
9-О-[2,3,4,6-ტეტრადეზოქსი-4-(დიმეთილამინო)-D-ერითროჰექსაპირანოზილ]ლეიკომიცინ V C43H74N2O14 სპირამიცინი – spiramycin
(7ალფა,17ალფა)-7-(აცეტილთიო)-17-ჰიდროქსი-3-ოქსოპრეგნ-4-ენ-21-კარბონის მჟავას დამმა-ლაქტონი C24H32O4S სპირონოლაქტონი – spironolactone
ფერმენტული ცილა Streptococcus haemolyticus სხვადასხვა შტამების კულტურიდან დაახლოებით 5000 დალტონი მოლეკულური მასით; გამოდის ლიოფილიზირებული თეთრი ფხვნილის სახით სტრეპტოკინაზა – streptokinase
О-2-დეზოქსი-2-(მეთილამინო)-ალფა-L-გლუკოპირანოზილ(1″2)-О-5-დეზოქსი-3-С-ფორმილ-ალფა-L-ლიქსოფურანოზილ(1″4)-N,N’-ბის(ამინოიმინომეთილ)-D-სტრეპტამინი (სულფატის სახით) C21H39N7O12 სტრეპტომიცინი – streptomycin
გლუკურონო-2-ამინო-2-დეზოქსიგლუკოგლუკან სულფტი სულოდექსიდი – sulodexide
5-(ამინოსულფონილ)-N-[(1-ეთილ-2-პირროლიდინილ)მეთილ]-2-მეტოქსიბენზამიდი C15H23N3O4S სულპირიდი – sulpiride
[(2R)-3,3-დიმეთილ-4,4,7-ტრიოქსო-4,6-თია-1-აზაბიციკლო [3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონილ]ოქსიმეთილ(2R)-6-{[(2S)- 2-ამინო-2-ფენილ-აცეტილ]ამინო}-3,3-დიმეთილ-7-ოქსო- 4-თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბოქსილატი C25H30N4O9S2 სულტამიცილინი – sultamicilline
4-ამინო-N-თიაზოლილბენზოლსულფონამიდი (და ნატრიუმის მარილის ან ვერცხლის მარილის სახით) C9H9N3O2S2 სულფათიაზოლი – sulfathiazole
4-ამინობენზოლსულფონამიდი C6H8N2O2S სულფანილამიდი – sulfanilamide
N-[(4-ამინოფენილ)სულფონილ]აცეტამიდი C8H10N2O3S სულფაცეტამიდი – sulfacetamide
3-[2-(დიმეთილამინო)ეთილ]-N-მეთილინდოლ-5-მეთანსულფონამიდი (და სუქცინატის სახით) C14H21N3O2S სუმატრიპტანი – sumatriptan
(6R,12aR)-6-(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-ილ)-2-მეთილ-2,3,6,7,12,12a-ჰექსაჰიდრო-2-მეთილპირაზინო[1′,2′:1,6]პირიდო[3,4-b]ინდოლ-1,4-დიონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C22H19N3O4 ტადალაფილი – tadalafil
(Z)-2-[4-(1,2-დიფენილ-1-ბუტენილ)ფენოქსი]-N,N-დიმეთილეთანამინი (ციტრატის სახით) C26H29NO ტამოქსიფენის ციტრატი – tamoxifen citrate
(-)-(R)-5-[2-[[2-(О-ეტოქსიფენოქსი)ეთილ]ამინო]პროპილ]-2-მეტოქსიბენზოლსულფონამიდი (ჰიდროქლორიდის სახით) C20H28N2O5S ტამსულოზინი – tamsulosin
2-ამინოეთანსულფონის მჟავა C2H7NO3S ტაურინი – taurine
1-მეთილეთილ (5Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-დიფტორ-4-ფენოქსი-1-ბუტენილ]-3,5-დიჰიდროქსიციკლოპენტილ}-5-ჰეპტენოატი C25H34F2O5 ტაფლუპროსტი – tafluprost
5-ფტორ-1-(ტეტრაჰიდრო-2-ფურანილ)-2,4(1Н,3Н)-პირიმიდინდიონი (და ნატრიუმის მარილის სახით) C8H9FN2O3 ტეგაფური – tegafurum
ანტიბიოტიკი, რომელიც გამოყოფილია Actinoplanes teichomyceticus კულტურიდან, ან ანალოგიური ნივთიერებები, მიღებული სხვა მეთოდებით ტეიკოპლანინი – teicoplanin
4′-[[4-მეთილ-6-(1-მეთილ-2-ბენზიმიდაზოლილ)-2-პროპილ-1-ბენზიმიდაზოლილ]მეთილ]-2-ბიფენილ-კარბონის მჟავა C33H30N4O2 ტელმიზარტანი – telmisartan
4-ჰიდროქსი-2-მეთილ-N-2-პირიდინილ-2Н-თიენო[2,3-e]-1,2-თიაზინ-3-კარბოქსამიდ-1,1-დიოქსიდი C13H11N3O4S2 ტენოქსიკამი – tenoxicam
(E)-N-(6,6-დიმეთილ-2-ჰეპტენ-4-ინილ)-N-მეთილ-1-ნაფტალენმეთანამინი C21H25N ტერბინაფინი – terbinafine
5-[2-[(1,1-დიმეთილეთილ)ამინო]-1-ჰიდროქსიეთილ]-1,3-ბენზოლდიოლი (სულფატის სახით) C12H19NO3 ტერბუტანილი – terbutaline
(17ბეტა)-17-ჰიდროქსიანდროსტ-4-ენ-3-ონი C19H28O2 ტესტოსტერონი – testosteron
4-(ბუტილამინო)ბენზოის მჟავას 2-(დიმეთილამინო)ეთილის ზეთი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C15H24N2O2 ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი – tetracaine hydrochloride
[4S-(4ალფა,4а ალფა,5а ალფა,6ბეტა,12а ალფა)]-4-(დიმეთილამინო)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-ოქტაჰიდრო-3,6,10,12,12а-პენტაჰიდროქსი-6-მეთილ-1,11-დიოქსო-2-ნაფტაცენკარბოქსამიდი (ჰიდროქლორიდის ან ტრიჰიდრატის სახით) C22H24N2O8 ტეტრაცილინი – tetracycline
1,3-დიჰიდრო-1-მეთილ-2H-იმიდაზოლ-2-თიონი (ოქსო-ფორმა) C4H6N2S ტიამაზოლი – tiamazole
5-ქლორ-N-(4,5-დიჰიდრო-1H-იმიდაზოლ-2-ილ)-2,1,3-ბენზოთიადიაზოლ-4-ამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C9H8ClN5S ტიზანიდინი – tizanidine
5-[2-ქლორფენილ)მეთილ]-4,5,6,7-ტეტრაჰიდროთიენო[3,2-c]პირიდინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C14H14ClNS ტიკლოპიდინი – ticlopidine
2,7-ბის-[2-(დიეთილამინო)ეტოქსი]-9H-ფლუორენ-9-ონი (და დიჰიდროქლორიდის სახით) C25H34N2O3 ტილორონი – tilorone
1-[2-(ეთილსულფონილ)ეთილ]-2-მეთილ-5-ნიტრო-1Н-იმიდაზოლი C8H13N3O4S ტინიდაზოლი – tinidazole
1-[2-[(2-ქლორ-3-თიენილ)მეტოქსი]-2-(2,4-დიქლორფენილ)ეთილ]-1Н-იმიდაზოლი C16H13Cl3N2OS ტიოკონაზოლი – tioconazole
О-3-ამინო-3-დეზოქსი-ალფა-D-გლუკოპირანოზილ-(1″6)-О-[2,6-დიამინო-2,3,6- ტრიდეზოქსი-ალფა-D-რიბო-ჰექსოპირანოზილ-(1″4)]-2-დეზოქსი-D-სტრეპტამინი (და სულფატის სახით) C18H37N5O9 ტობრამიცინი – tobramycin
3,4-დიჰიდრო-2,5,7,8-ტეტრამეთილ-2-(4,8,12-ტრიმეთილტრიდეცილ)-2Н-1-ბენზოპირან-6-ოლის აცეტატი C31H52O3 ტოკოფეროლი – tocopherol
3,4-დიჰიდრო-2,5,7,8-ტეტრამეთილ-2-(4,8,12-ტრიმეთილტრიდეცილ)-2Н-1-ბენზოპირან-6-ოლის აცეტატი C31H52O3 ტოკოფეროლის აცეტატი – tocoferol acetat
2-მეთილ-1-(4-მეთილფენილ)-3-(1-პიპერიდინილ)-1-პროპანონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H23NO ტოლპერიზონი- – tolperisone
(+)-(R)-2-[ალფა-[2-(დიიზოპროპილამინო)ეთილ]ბენზილ]-პარა-კრეზოლი C22H31NO ტოლტეროდინი – tolterodine
2,3:4,5-Ди-O-იზოპროპილიდენ-ბეტა-D-ფრუქტოპირანოზის სულფამატი C12H21NO8S ტოპირამატი – topiramate
1-(3,4-დიმეტოქსიფენილ)-5-ეთილ-7,8-დიმეტოქსი-4-მეთილ-5Н-2,3-ბენზოდიაზეპინი C22H26N2O4 ტოფიზოპამი – tofisopam
(Z)-7-[(1R, 2R, 3R, 5S)-3,5-დიჰიდროქსი-2-[(1E, 3R)-3-ჰიდროქსი-4-[(α, α, α-ტრიფტორ-м-ტოლილ)ოქსი]-1-ბუტენილ]ციკლოპენტილ]-5-ჰეპტენოატი C26H35F3O6 ტრავოპროსტი – travoprost
2-[3-[4-(3-ქლორფენილ)-1-პიპერაზინილ]პროპილ]-1,2,4-ტრიაზოლო[4,3-a]პირიდინ-3(2Н)-ონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C19H22ClN5O ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი – trazodone hydrochloride
ტრანს-4-(ამინომეთილ)ციკლოჰექსანკარბონმჟავა C8H15NO2 ტრანექსამის მჟავა – tranexamic acid
(11ბეტა,16ალფა)-9-ფტორ-11,16,17,21-ტეტრადიჰიდროქსიპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი C21H27FO6 ტრიამცინოლონი – triamcinolone
1-[(2,3,4-ტრიმეტოქსიფენილ)მეთილ]პიპერაზინი (დიჰიდროქლორიდის სახით) C14H22N2O3 ტრიმეტაზიდინი – trimetazidine
ტრიპსინი – trypsin
ადენოზინ-5′-(ტეტრაჰიდროგენტრიფოსფატი) (ნატრიუმის მარილის სახით) C10H16N5O13P3 ტრიფოსადენინი – triphosadenine
ალფა-ციკლოჰექსილ-ალფა-ფენილ-1-პიპერიდინპროპანოლი (ჰიდროქლორიდის სახით) C20H31NO ტრიჰექსიფენიდილი – trihexyphenidyl
N-ეთილ-ალფა-(ჰიდროქსიმეთილ)-N-(4-პირიდინილმეთილ)ბენზოლაცეტამიდი C17H20N2O2 ტროპიკამიდი – tropicamid
2-[3,4-(ბის(2-ჰიდროქსიეტოქსი)ფენილ]-3-[[6-O-(6-დეზოქსი-ალფა-L-ამნნოპირანოზილ)-ბეტა-D-გლუკოპირანოზილ]ოქსი]-5-ჰიდროქსი-7-(2-ჰიდროქსიეტოქსი)-4Н-1-ბენზოპირანონ-4 C33H42O19 ტროქსერუტინი – troxerutin