რა დროს გამოიყენება ჰექსაცილი წვეთები (ნატუროპათი)?