Author Archives: preparatebi

პრეპარატები თერაპევტული ეკვივალენტობა და GMP

ლალი დათეშიძე. ესკიზი ლექციისათვის

თერაპევტული ეკვივალენტობის რიგი კრიტერიუმების მითითება რათა შეესაბამებოდეს GMP-ის  მოთხოვნებს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად, თუ სამკურნალო საშუალება არ მზადდება GMP-ის  შესაბამისად, ის არ შეიძლება იყოს ერთგვაროვანი სერიიდან სერიამდე, და საბოლოო ჯამში ეს აისახება არა მარტო ხარისხზე, არამედ ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაზე. ამიტომ, ასეთი პროდუქციის ერთი სერიის დადასტურებული თერაპევტული ეკვივალენტობა სულაც არ იქნება იმის აღმნიშვნელი, რომ შემდგომში ყველა პროდუქცია იქნება ბიოექვივალენტობის აუცილებელი სტანდარტების შესაბამისი.

ამასთანავე, საჭიროა გვესმოდეს, რომ ხარისხის კონტროლი სახელმწიფოს მიერ არ გადაჭრის ყველა პრობლემას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იქნება ყველა ადგილზე დამზადებული და იმპორტირებული სამკურნალო საშუალებების კონტროლის საშუალება. ამიტომ, დღეისათვის მთელს მსოფლიოში მიმდინარეობს საუბარი, რომ აქცენტი სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლიდან უფრო მეტად გადავიდეს ხარისხის უზრუნველყოფაზე. მწარმოებელს მზად აქვს ხარისხიანი წამლები მაშინ, როდესაც ის ასეთი გამოდის წარმოების პროცესში და არა იმიტომ, რომ კარგად იბლოკება უხარისხოები. ასეთი სისტემის მიყოლა თან ჩაირთავს წარმოების სრულ შესაბამისობას GMP-ის მოთხოვნებისადმი, სრულუფლებიანი პირების ინსტიტუტის შექმნას, სამუშაოებში კვალიფიცირებული პერსონალის მოზიდვას, სპეციალისტების (ტექნოლოგები, ანალიტიკოსები და სხვა) მწვავე დეფიციტის შემცირებას და ა.შ.

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის უზრუნველყოფაში ასევე დიდ როლს თამაშობს მწარმოებლის საკუთარი რესურსები სამეცნიერო კვლევების და ნაშრომების სფეროში. და რაც უფრო განვითარებულია ეს რესურსები და უფრო მჭიდროდ ურთიერთქმედებს წარმოების ქვედანაყოფებთან, კონტორლსა და ხარისხის უზრუნველყოფასთან, მით უფრო მეტად შეიძლება შესაბამისი პროდუქციის ხარისხში დარწმნებული ყოფნა.

აუცილებელია!

სამკურნალო საშუალებების ურთიერთჩანაცვლების საკითხის განხილვის დროს უნდა გამოხვიდეთ ძირითადი პოზიციიდან, რომ წარმოებული სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ ერთი და იგივე მოქმედ სამკურნალო ნივთიერებას, არ არის თერაპევტულად ექვივალენტური, ეს კი ნიშნავს – არ არიან ურთიერთჩანაცვლებითი.

გადასვლა >> ურთიერთშემცვლელი პრეპარატები

.

მედიკამენტების თერაპიული ექვივალენტობა და ურთიერთჩანაცვლება

ლალი დათეშიძე. ესკიზი ლექციისათვის

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნებაა – თერაპევტული ეკვივალნეტობა. ის აუცილებელია იმიტომ, რომ ყველაზე ახლოს დგას იმის გაგებასთან, თუ რომელი პრეპარატები შეიძლება იყოს ურთიერთჩანაცვლებითი. ნამდვილად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განსაზღვრების მიხედვით, ურთიერთჩანაცვლებითი სამკურნალო პრეპარატი – ეს არის საშუალება, რომელიც არის თერაპევტულად ეკვივალენტური შესადარებელ პრეპარატთან შედარების დროს და რომლითაც შეიძლება შეიცვალოს შესადარებელი პრეპარატი კლინიკურ პრაქტიკაში.

თერაპევტული ეკვივალენტობის გაგებასთან მიდგომა მეტ-ნაკლებად შემუშავებულია  ამერიკის შეერთებული შტატების კვების პროდუქტებისა და სამკურნალო საშუალებების (FDA)   ადმინისტრაციაში. ეს ორგანიზაცია გამოცემს საკმაოდ ღირებულ დოკუმენტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა „Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations”, რაც დაახლოებით ნიშნავს „გამოყენებისთვის დაშვებული სამკურნალო საშუალებები მათი თერაპევტული ეკვივალენტობის მითითებით“. მოკლედ მას უწოდებენ „ნარინჯისფერ წიგნს“. მასში აღწერილია თერაპევტული ეკვივალენტობის ყველა პირობა ანუ ურთიერთჩანაცვლების ფაქტობრივი პირობები:

  1. სამკურნალო პრეპარატები დაშვებული უნდა იქნას გამოყენებისთვის როგორც ეფექტური და უსაფრთხო.
  2. პრეპარატები უნდა იყოს ფარმაცევტულად ეკვივალენტური, ანუ უნდა შეიცავდეს (1) ერთი და იგივე აქტიურ ინგრედიენტებს (2) ერთი და იგივე დოზირებით ან კონცენტრაციით (3)ერთი და იგივე სამკურნალო ფორმით, (4) უნდა იყოს განკუთვნილი შეყვანის ერთი და იგივე გზისთვის და (5) შეესაბამებოდეს სტანდარტებს რაოდენობრივი შემცველობით, სისუფთავით და სინამდვილით.
  3. პრეპარატები უნდა იყოს ბიოექვივალენტური, რაც დგინდება (1) ბიოლოგიურ სითხეებში სამკურნალო საშუალების ან მისი მეტაბოლიტების კონცენტრაციის შესწავლით, ან (2) იმ ეფექტების შედარებითი შესწავლით, რომელსაც იწვევს სამკურნალო საშუალება, ან (3) შედარებითი კლინიკური კვლევის გზით, ან (4) სამკურნალო ფორმიდან მოქმედი ნივთიერების გახსნის შედარებითი კვლევის გზით.
  4. პრეპარატებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ინსტრუქცია
  5. პრეპარატების წარმოება უნდა ხდებოდეს სათანადო წარმოების პრაქტიკის მოთხოვნების (ანუ GMP) შესაბამისად

FDA – ის სპეციალისტები მიუთითებენ, რომ თერაპევტული ეკვივალენტობის შესაბამისი კოდების გამოყენება იქნება ორიენტირი ერთი პრეპარატის მეორეთი შეცვლის დროს და კერძოდ, დაეხმარება მკურნალობის ღირებულების შემცირებაში. აუცილებელი ასევე გახსოვდეთ, რომ „ნარინჯისფერ წიგნს“ გააჩნია ელექტრონული რესურსი როგორც ძირითადი ღირებულება, რომელიც ყოველდღიურად ახლდება.

გადასვლა >> ურთიერთშემცვლელი პრეპარატები


.

ორიგინალური და წარმოებული სამკურნალო საშუალებები

ლალი დათეშიძე. ესკიზი ლექციისათვის

ორიგინალური სამკურნალო საშუალება – არის ის, რომელიც შეიცავს პირველად მიღებულ ფარმაცევტულ ნივთიერებას ან ფარმაცევტული ნივთიერებების ახალ კომბინაციას, რომელთა ეფექტურობა და უსაფრთხოება დამტკიცებულია სამკურნალო საშუალებების კლინიკამდელი და სამკურნალო პრეპარატების კლინიკური კვლევების შედეგებით. უცხოურ ლიტერატურაში შეიძლება შეხვდეთ შესაბამის ტერმინებს „innovator product”, “branded product”. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დოკუმენტებში “innovator pharmaceutical product” – ეს არის პროდუქტი, როემლიც პირველად დაიშვა გამოყენებისთვის მისი ხარისხის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის შესახებ დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ორგანიზაცია, რომელიც შეიმუშავებს ორიგინალურ სამკურნალო საშუალებას, მასზე იღებს პატენტურ დაცვას ხანგრძლივი დროით (20 წლამდე და მეტი), რომელიც მას საშუალებას აძლევს მიიღოს პრეპარატის დამუშავების და ბაზარზე დაწინაურებისთვის გაწეული დიდი ხარჯების კომპენსაცია და ასევე მიიღოს დამატებითი შემოსავალი. ორიგინალურ პატენტურ საშუალებას აქვს მაღალი ღირებულება პატენტური დაცვის პერიოდის განმავლობაში და მისი დამთავრების შემდეგ უფრო მეტი ფასი ჯენერიკებთან შედარებით. არსებობს მოსაზრება, რომ მწარმოებლების მიერ დეკლარირებული ხარჯები ახალი სამკურნალო საშუალების შემუშავებასთან დაკავშირებით (ანუ ახალი მოლეკულის) თითქოს გადაჭარბებულია, ისევე როგორც გადამეტებულია ორიგინალი საშუალებების ღირებულება პატენტის მოქმედების დასრულების შემდეგ.

პირველ რიგში არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ თანამედროვე სამკურნალო საშუალებებს აქვთ უფრო ფაქიზი, მიმართული, შერჩევითი მოქმედების მექანიზმი, ვიდრე მაგალითად იმავე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის საშუალებებს, რომლებიც შეიმუშავეს რამოდენიმე ათწლეულის წინ. ამიტომ, აქტიური ნივთიერებების თანამედროვე სკრინინგის დროსაც, რომელიც საშუალებას იძლევა რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვნად შემცირდეს ახლი ახალი აქტიური მოლეკულის ძებნის დრო, ძიების პერიოდი გამრავლებული თანამედროვე უმაღლესი ტექნოლოგიების გამოყენების ღირებულებაზე, იძლევა მაღალ ფინანსურ დანახარჯებს.

აგრეთვე, ფარმაცევტული სფეროს განვითარების ძირითად დრაივერს წარმოადგენს ინოვაციური სამკურნალო საშუალებების მწარმოებლები. შემოსავალი კი, რომელიც მიიღება ორიგინალური პრეპარატების რეალიზაციით, საბოლოო ჯამში მიმართულია ინოვაციური სამკურნალო საშუალებების შემუშავებისკენ.

წარმოებული სამკურნალო საშუალება შეიცავს იმავე ფარმაცევტულ ნივთიერებას ან იმავე ფარმაცევტული ნივთიერებების კომბინაციას იმავე წამლისმიერი ფორმით, როგორც ორიგინალური სამკურნალო საშუალება, და გაყიდვაში შედის ორიგინალური სამკურნალო საშუალების შემდეგ. წარმოებულ სამკურნალო საშუალებებთან მიმართებაში აგრეთვე იყენებენ ტერმინებს „ჯენერიკი“ ან „გენერიკი“ (generic product).

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დოკუმენტებში, სხვადასხვა ქვეყნებში ტერმინის „ჯენერიკი“ განსხვავებული ინტერპრეტაციის გამო, რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნას ტერმინი „მულტიწყაროსმიერი სამკურნალო საშუალება“ (multi-source pharmaceutical products). მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი „მულტიწყაროსმიერი“ საკმაოდ დადებითად ჟღერს, არ შეესაბამება ჩვენს ტერმინოლოგიას და გულისხმობს იმას, რომ წარმოებული სამკურნალო საშუალება მიიღება ფარმაცევტული ნივთიერებებისგან დამხმარე ნივთიერებებისგან, რომელთაც აქვთ სხვადასხვა წარმოშობა. რადგანაც, თეორიულად სუბსტანციების და დამხმარე ნივთიერებების მიმწოდებლები შეიძლება ადვილად შეიცვალოს, ეს უკვე წარმოედგენს კრიტიკის მიზეზს ორიგინალური სამკურნალო საშუალებების მწარმოებლების მხრიდან. ნადვილად, ასეთი მიდგომა საერთო ჯამში გაართულებს ერთგვაროვანი ხარისხის უზრუნველყოფას, ასევე ეფექტურობის და უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

დღემდე ლიტერატურაში, ინტერნეტში და ზეპირსიტყვიერებაში შეიძლება შეხვდეთ საკმაოდ მსუბუქ დამოკიდებულებას ტერმინების მიმართ „სამკურნალო საშუალებების სინონიმები“, „წამლების ანალოგები“, „წამლების შემცვლელები“ და ა.შ. სასურველია სპეციალისტების გაფრთხილება ამ ტერმინების გამოყენების შესახებ, თუ ზუსტად არ იციან კონტექსტის მნიშვნელობა, რომელიც შეესაბამება ზემოთ აღნიშნულ მიდგომებს. მაგალითად, არასწორად გრძელდება ტერმინის „სამკურნალო საშუალებების სინონიმები“ გამოყენება ჯენერიკების მიმართ. ეს გარკვეულწილად იქნებოდა გამართლებული, რომ არ არსებობდეს თერაპევტული ეკვივალენტურობის, ურთიერთჩანაცვლების პრობლემები. ამიტომ, არ შეიძლება სინონიმები იყოს სხვადასხვა სავაჭრო დასახელების პრეპარატები.

ერთნაირი მოქმედი ნივთიერება, დოზირება, სამკურნალო ფორმა და შეყვანის გზა „აახლოვებს“  სხვადასვა მწარმოებლის სამკურნალო პრეპარატებს. თუმცა,  ისინი როგორც წესი არ აღნიშნავენ, რომ ჯენერიკების ეფექტურობა იქნება ისევე ეკვივალენტური, ვინაიდან სხვაობამ მოქმედი ნივთიერების ხარისხის პარამეტრებს შორის (მაგალითად, განსხვავებული კრისტალური ფორმები),  დამხმარე ნივთიერებების შემადგენლობაში და წარმოების პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს განსხვავება მოცემული პრეპარატების ეფექტურობაშიც. ეს ფაქტი დიდი ხანია ცნობილია და განიხილება, დაწყებული გასული საუკუნის შუა წლებიდან.

ხშირად განიხილება ჯენერიკების ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაზე მინარევების ზემოქმედების საკითხიც. როდესაც დაცულია სისუფთავის ნორმები, სამკურნალო საშუალების ხარისხის სახელმწიფო ფარმაკოპეის საფუძვლების შესაბამისად (უცხოურ სტანდარტებთან შეთანხმებით), მინარევების ზემოქმედების საკითხი როგორც წესი იხსნება. სხვა საკითხია, როდესაც ხარისხის ასეთი სტანდარტი (ანუ სახელმწიფო ფარმაკოპეა) სრულყოფილი სახით ფაქტობრივად არ არსებობს, არსებული დოკუმენტაცია კი მწარმოებლის ნორმატივების შესახებ – ეგრეთ წოდებული წარმოების ფარმაკოპეული სტატიები და ნორმატიული დოკუმენტები – საკმაოდ მრავალფეროვანია. ასეთ შემთხვევაში, მინარევების საკითხი, ისევე როგორც ხარისხის სხვა პარამეტრების საკითხიც ღიად რჩება და ახდენს ირიბ ზემოქმედებას პრეპარატების ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაზე.

გადასვლა >> ურთიერთშემცვლელი პრეპარატები


.

სამკურნალო საშუალებების ურთიერთჩანაცვლების პრობლემა

                                                                                                         ლალი დათეშიძე. ესკიზი ლექციისათვის

ფარმაცევტული ბაზრის პირობებში, რომელიც გაჯერებულია წარმოებული სამკურნალო საშუალებებით (ჯენერიკებით), ურთიერთჩანაცვლების პრობლემას ანუ ორიგინალი პრეპარატის ჯენერიკით ან ერთი ჯენერიკის მეორეთი, აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამ პრობლემის აქტუალურობა განპირობებულია როგორც სუფთა თერაპევტული ასპექტებით, ასევე ეკონომიური თვალსაზრისით. უშუალოდ ეკონომიური მომენტი იწვევს უფრო მეტი რაოდენობის კამათს და გაუგებრობას პაციენტების მხრიდან: მათთვის გაუგებარია, ერთი და იგივე მოქმედი ნივთიერების შემცველი პრეპარატის ღირებულება რატომ განსხვავდება ერთმანეთისგან რამდენიმეჯერ.

ეფექტურობა, უსაფრთხოება და ხარისხი

1999 მიღებული საერთაშორისო ფარმაცევტული ფედერაციის (FIP) და საერთაშორისო ფარმაცევტული მწარმოებლების ფედერაციისა და ასოციაციების (IFPMA) ერთობლივ განცხადებაში მითითებულია, რომ ორიგინალი სამკურნალო საშუალების შეცვლა წარმოებულით „უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის შეესაბამება მიღებულ საერთაშორისო სტანდარტებს, მათ შორის ბიოეკვივალენტურობას, და იმ მიზნით რომ განაპირობოს ბაზარზე არსებული ყველა პრეპარატის ხარისხი“. ამავე დოკუმენტში მითითებულია: „ყველა სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები ყველა იმ სამკუნალო საშუალების ხარისხის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის უზრუნველყოფისკენ, რომლებიც ხელმისაწვდომია იქ და შეესაბამება მიღებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს ეხება როგორც ორიგინალ, ისე წარმოებულ სამკურნალო საშუალებებს, კერძო და სახელმწიფო სექტორს, იმპორტირებულ და ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებულ პროდუქციას“.

ამგვარად, ნებისმიერ სამკურნალო საშუალებას მოეთხოვება 3 რამ: ეფექტურობა, უსაფრთხოება და ხარისხი. მოთხოვნა „ეფექტურობა“ და „უსაფრთხოება“ მიეკუთვნება მედიკო-ბიოლოგიურ საკითხებს. კატეგორია „ხარისხი“  არის სუფთა ფარმაცევტული პრობლემა და წარმოადგენს სამკურნალო საშუალების შესაბამისობას ნორმატიული მოთხოვნების დოკუმენტაციასთან, რომელიც ითვალისწინებს შეფუთვის შემცველობის იდენტურობის მაჩვენებლებს, მინარევების შემცველობას და მოქმედი ნივთიერების შემცველობას (ან ნივთიერებების – თუ პრეპარატი კომბინირებულია).

აუცილებელია!

სამკურნალო საშუალებების ურთიერთჩანაცვლების საკითხის განხილვის დროს უნდა გამოხვიდეთ ძირითადი პოზიციიდან, რომ წარმოებული სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ ერთი და იგივე მოქმედ სამკურნალო ნივთიერებას, არ არის თერაპევტულად ექვივალენტური, ეს კი ნიშნავს – არ არიან ურთიერთჩანაცვლებითი.

გადასვლა >> ურთიერთშემცვლელი პრეპარატები


.

საძიებო მანქანები პრეპარატების სისტემური ანალიზისათვის

.

♦ პრეპარატების ძიება www.drugs.medgeo.net -ზე კატეგორიების მიხედვით

[wpdreams_ajaxsearchlite]

.


♦ პრეპარატების ძიება  www.medgeo.net -ის პრეპარატების აღწერების ბაზაზე (ყურადღება მიაქციეთ All და drugs)

.
.
♦ პრეპარატების გაერთიანებული ძიება www.medgeo.net -ზე და drugs.medgeo.net – ზე (ყურადღება მიაქციეთ All და drugs)


.

.

[searchandfilter fields=”search,category”]

.

.

.


მედიკამენტების მიღების წესები

.

.

.

ახალი მედიკამენტები

ახალი მედიკამენტები საქართველოში

ბოლოს შემოსული პრეპარატები გადატანილია ძირითად სიებში >>>

თუკი ვერ პოულობთ თქვენთვის სასურველ მედიკამენტს, გამოიყენეთ ქვემოთ მოთავსებული
სპეციალური საძიებო სისტემა google-საგან. იგი უზრუნველყოფს ქართულ ინტერნეტში მედიკამენტების გაფართოებულ ძიებას.

.

Loading


.


.

აგფ-ინჰიბიტორები და სპირონოლაქტონი. წამლები, რომელთა ერთად მიღებაც არ შეიძლება

აგფ-ინჰიბიტორები (ლიზინოპრილი, კაპტოპრილი და „ილ“-ით დამთავრებული სხვა პრეპარატები) – უმნიშვნელოვანესი პრეპარატებია მაღალი არტერიული წნევის წინააღმდეგ.

აგფ (ანგიოტენზინგარდამქმნელი ფერმენტი) – ეს არის ფერმენტი, რომელიც მონაწილეობს  ნივთიერება ანგიოტენზინ II-ის პროდუქციაში, რომელიც ავიწროვებს სისხლძარღვებს. აგფ-ინჰიბიტორები ბლოკავენ ამ ფერმენტის პროდუქციას, შედეგად სისხლძარღვები ფართოვდება და წნევა ქვეითდება.

სპირონოლაქტონი (ვეროშპირონი) – ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრეპარატია გულის უკმარისობის წინააღმდეგ. გულის უკმარისობი დროს გული მუშაობს ცუდად, უჭირს მეტი რაოდენობის სისხლის გადატუმბვა. სპირონოლაქტონს ორგანიზმიდან გამოაქვს ჭარბი მარილები და სითხე, სისხლის მოცულობა მცირდება და შესაბამისად გულზე დატვირთვაც. გარდა ამისა, ეს პრეპარატი ამცირებს გულის ნორმალური ქსოვილის ნაწიბუროვანით შეცვლას,რომელიც არ იმუშავებს.

რატომ არის მათი კომბინაცია საშიში?

აგფ-ინჰიბიტორებიც და სპირონოლაქტონიც ზრდიან სისხლში კალიუმის კონცენტრაციას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპერკალემია. ის საშიშია გულის რითმის და გამტარებლობის დარღვევით.

როგორ მოვიქცეთ:

  1. რეგულარულად ჩააბარეთ სისხლის ანალიზი კალიუმის შესამოწმებლად
  2. შეზღუდეთ იმ პროდუქტების მიღება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კალიუმს შეიცავენ (ბანანი, ოსპი, ძირთეთრა, ბრიუსელის კომბოსტო, ბატატი).

https:// www. zdorovieinfo. ru/ exclusive/smertelnye-pary-lekarstva-kotorye-nelzya-prinimat-vmeste/
გადასვლა >> პრეპარატების თავსებადობა


სტატინები და ფლუკონაზოლი. წამლები, რომელთა ერთად მიღებაც არ შეიძლება

სტატინები – ძირითადი პრეპარატებია ქოლესტერინის დონის დასაქვეითებლად. ისინი ხელს უშლიან ღვიძლის მიერ ქოლესტერინის წარმოქმნას და ამიტომ, ღვიძლი იძულებულია გადაამუშავოს სისხლში უკვე არსებული ქოლესტერინი.

ფლუკონაზოლი (ფლუკოსტატი, დიფლუკანი) – ეს ერთ-ერთი საკვანძო სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატია. პირველ რიგში ის ეფექტურია კანდიდოზის წინააღმდეგ, რომელიც ყველაზე ხშირად აზიანებს სასქესო გზებს და პირის ღრუს.

რატომ არის მათი კომბინაცია საშიში?

სტატინები გადამუშავდება ღვიძლის ფერმენტების მიერ. ფლუკონაზოლი ამუხრუჭებს ამ ფერმენტების მოქმედებას, რაც იწვევს ორგანიზმში სტატინების მეტისმეტად დაგროვებას. დიდი რაოდენობის სტატინებს შეუძლიათ გამოიწვიონ რაბდომიოლიზი – კუნთების დაზიანება.

როგორ მოვიქცეთ

ვინაიდან ფლუკონაზოლი მიიღება ძალიან მოკლე კურსების სახით (ერთიდან რამოდენიმე დღემდე), მიზანშეწონილია ამ პერიოდში შეწყვიტოთ სტატინების მიღება.

https:// www. zdorovieinfo. ru/ exclusive/smertelnye-pary-lekarstva-kotorye-nelzya-prinimat-vmeste/
გადასვლა >> პრეპარატების თავსებადობა


საგულე ასპირინი და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. წამლები, რომელთა ერთად მიღებაც არ შეიძლება

საგულე ასპირინი – არის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციური პრეპარატი. მისი გამოყენება საშუალებას იძლევა რამდენჯერმე შემცირდეს სიკვდილი ინფარქტის და სტენოკარდიის დროს. საგულე ასპირინი (ასპირინი დაბალ დოზებში) ამუხრუჭებს ნივთიერება თრომბოქსანის პროდუქციას, რომელიც ხელს უწყობს თრომბის წარმოქმნას. შედეგად თრომბის განვითარების პროცესი ნელდება.

ყველაზე გავრცელებული ტკივილგამაყუჩებლებია – არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები (მაგ: იბუპროფენი). ისინი ბლოკავენ პროსტაგლანდინების სინთეზს, რომლებიც იწვევენ ანთებას და ტკივილს. ამიტომ, აასს ძალიან ეფექტურია პრაქტიკულად ყველა სახის ტკივილის დროს (თავის, სახსრის, კუნთის და სხვა).

რატომ არის მათი კომბინაცია საშიში?

პირველ რიგში, საგულე ასპირინსაც და არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებასაც აქვთ გვერდითი ეფექტები კუჭის ლორწოვანის მიმართ; ამიტომ ერთდროულად მუდმივი მიღების დროს შეიძლება გამოიწვიონ  წყლული ან სისხლდენა კუჭიდან.

ასევე,  არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები კონკურენციას უწევენ ასპირინს ერთი და იგივე ფერმენტისთვის. თუმცა, ამასთანავე ისინი ბლოკავენ უფრო ცუდად, ვიდრე ასპირინი. ამიტომ, ერთდროული მიღებისას შეიძლება მოხდეს საგულე ასპირინის ეფექტურობის შემცირება.

როგორ მოვიქცეთ:

  1. ნუ მიიღებთ ამ მედიკამენტებს უზმოდ
  2. მიიღეთ აასს საგულე ასპირინის შემდეგ ან 30წთ-ის შემდეგ, ან 8 სთ-ით ადრე
  3. თუ იღებთ საგულე ასპირინს, შეეცადეთ არ მიიღოთ აასს საერთოდ. ტკივილის დროს ბევრ შემთხვევაში ეხმარება პარაცეტამოლი, რომელიც არ ურთიერთქმედებს ასპირინთან

https:// www. zdorovieinfo. ru/ exclusive/smertelnye-pary-lekarstva-kotorye-nelzya-prinimat-vmeste/
გადასვლა >> პრეპარატების თავსებადობა