აკრძალული პრეპარატები

აკრძალული და შეზღუდული მოხმარების  ნივთიერებები, მათ შორის-პრეპარატები

♦ ევროკავშირი

ევროკავშირის მიერ მეფუტკრეობაში აკრძალული პრეპარატები

♦ საქართველო

♦ რუსეთი

რუსეთის ფედერაციაში აკრძალული პრეპარატები

♦ სპორტი

♦ ვეტერინალური პრეპარატები

მეფუტკრეობაში აკრძალული პრეპარატები

♦ სურსათი

.


 

 

.