პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ე ვ ზ თ ი

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ე ვ ზ თ ი

ეზოფაგიტი K20 ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate; ბენზოკაინიbenzocaine; რანიტიდინი  – ranitidine; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole
ეკლამპსია O15 კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; ქლორტალიდონიchlortalidone; დიაზეპამიdiazepam; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ფუროსემიდი  – furosemide
ემბოლია და თრომბოზი ვენის, დაუზუსტებელი I82.9 აპიქსაბანიapixaban; დიპირიდამოლიdipyridamole; ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium; ტროქსერუტინი  – troxerutin
ემბოლია და თრომბოზი სხვა ვენების I82 ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ჰეპარინი  – heparin; ნადროპარინ კალციუმი  – nadroparin calcium; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ემბოლია სანაყოფე სითხით O88.1 აპროტინინიaprotinin
ემბოლია ფილტვის I26 ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium; ნადროპარინ კალციუმი  – nadroparin calcium; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ემბოლია ფილტვის,   მწვავე ფილტვისმიერი გულის ნიშნების გარეშე I26.9 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid
ემოციური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუზუსტებელი R45.7 დიაზეპამი – diazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; გლიცინი  – glycine
ემფიზემა J43 ამინოფილინიaminophylline; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ფენოტეროლიfenoterol; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
ემფიზემა, დაუზუსტებელი J43.9 პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ენაბლუობა F98.5 ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფენიბუტი  – phenibut
ენა-ხახის ნერვის დაზიანებები G52.1 კარბამაზეპინიcarbamazepine
ენდოკარდიტი ინფექციური, მწვავე და ქვემწვავე I33.0 ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; კლინდამიცინიclindamycin; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ენდოკარდიტი კანდიდური  (I39.8*) B37.6 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
ენდოკარდიტი, მწვავე და ქვემწვავე I33 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინიamoxicillin; ამპიცილინიampicillin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; ერითრომიცინიerythromycin; კანამიცინი  – kanamycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ენდოკარდიტი, სარქველის დაზუსტების გარეშე I38 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ენდოკრინული სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა E91* დექსამეთაზონიdexamethasone; სპირონოლაქტონი  – spironolactone; ფლუტამიდი  – flutamid; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ენდომეტრიოზი N80 ნორეთისტერონი  – norethisterone; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ლეუპრორელინი  – leuprorelin
ენდომეტრიოზი საშვილოსნოს N80.0 ნორეთისტერონი  – norethisterone
ენდოფთალმიტები სხვა H44.1 ბეტამეთაზონიbetamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ენდოფთალმიტი ჩირქოვანი H44.0 ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin
ენთესოპათია, დაუზუსტებელი M77.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიკლოფენაკიdiclofenac; ეტოფენამატიetofenamate; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰეპარინი  – heparin; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნიმესულიდი  – nimesulide
ენტერიტი როტავირუსული A08.0 არბიდოლიarbidol
ენტერიტი სალმონელოზური A02.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლაქტულოზა  – lactulose
ენტერიტი, Campylobacter-ით გამოწვეული A04.5 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ენტერიტი, Yersinia enterocolitica -თი გამოწვეული A04.6 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინიdoxycycline
ენტერობიოზი B80 მებენდაზოლი  – mebendazole; პირანტელი  – pyrantel; ლევამიზოლი  – levamisole; ალბენდაზოლიalbendazole
ენტეროკოლიტი, გამოწვეული Clostridium difficile-ით A04.7 ვანკომიცინი  – vancomycin
ენურეზი არაორგანული ბუნების F98.0 ამიტრიპტილინიamytriptiline; ფენიბუტი  – phenibut
ენცეფალიტი ჰერპესული  (G 05.1*) B00.4 ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი G04 ცეფტაზიდიმიceftazidime; ტილორონი  – tilorone; ვანკომიცინი  – vancomycin; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების  დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში G05.2 კლინდამიცინი – clindamycin
ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, სხვა G04.8 ტილორონი  – tilorone
ენცეფალოპათია დაუზუსტებელი G93.4 ალპრაზოლამიalprazolam; ბეტაჰისტინიbetahistine; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ცინარიზინიcinnarizine; დიპირიდამოლი – dipyridamole; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine
ეპიგლოტიტი მწვავე J05.1 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმიcefuroxime
ეპიდემიური პაროტიტი (ყბაყურა) B26 ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ეპიდერმოფიტოზი საზარდულის B35.6 ნაფტიფინი  – naftifine; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; ტერბინაფინი  – terbinafine; იზოკონაზოლი  – Isoconazole
ეპიდერმული ნეკროლიზი (ლაიელის) ტოქსიური L51.2 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ეპიკონდილიტი ლატერალური M77.1 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine
ეპიკონდილიტი მედიალური M77.0 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine
ეპილეფსია G40 კარბამაზეპინი – carbamazepine; კლონაზეპამიclonazepam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ლამოტრიჯინი  – lamotrigine; პრეგაბალინი  – pregabalin; ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ლორაზეპამი  – lorazepam; ტოპირამატი  – topiramate; ვალპროის მჟავა  – valproic acid; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ეპილეფსია, დაუზუსტებელი G40.9 პირაცეტამი  – piracetam
ეპილეფსიის სხვა დაზუსტებული ფორმები G40.8 ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam
ეპილეფსიური სტატუსი G41 კლონაზეპამი – clonazepam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam
ეპისკლერიტი H15.1 ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; დექსამეთაზონი – dexamethasone; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ერთნაყოფიანი მშობიარობა, მშობიარობის ნებართვა საკეისრო კვეთით O82 ფენოტეროლი – fenoterol; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ოქსიტოცინი  – oxytocin
ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა, დაუზუსტებელი O80.9 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine
ერიზიპელოიდი A26 ცეფუროქსიმი – cefuroxime
ერიზიპელოიდი კანის A26.0 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ერითემა ბულოზური მრავალფორმიანი L51.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone
ერითემა კვანძოვანი L52 დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide
ერითემა მრავალფორმიანი L51 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide
ერითემის მსგავსი სხვა მდგომარეობები L53 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ბრიმონიდინიbrimonidine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ერითრაზმა L08.1 კლოტრიმაზოლიclotrimazole; ერითრომიცინი – erythromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ეროზია და ექტროპიონი საშვილოსნოს ყელის N86 დექსპანთენოლიdexpanthenol; პოლიკრეზულენი  – policresulen
ექინოკოკოზი B67 მებენდაზოლი  – mebendazole; ალბენდაზოლი – albendazole
ექინოკოკოზი ღვიძლის, დაუზუსტებელი B67.8 მებენდაზოლი  – mebendazole
ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევა, დაუზუსტებელი G25.9 ტოლპერიზონი  – tolperisone
ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევები, სხვა G25 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
ვაგინიტი, ვულვიტი და ვულვოვაგინიტი იმ ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N77.1 ფენტიკონაზოლიfenticonazole; მიკონაზოლი  – miconazole; ნიფურატელი  – nifuratel; კლოტრიმაზოლი – clotrimazole
ვარიკოზი ქვემო კიდურების ვენების I83 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; დიოსმინიdiosmin; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ჰეპარინი  – heparin; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin
ვარიკოზი წყლულით, ქვემო კიდურების ვენების I83.0 ცინარიზინი – cinnarizine; გენტამიცინი  – gentamicine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ვარიკოზული გაგანიერება საყლაპავის ვენების,  სისხლდენით I85.0 ოქტრეოტიდი  – octreotide
ვარიკოზული გაგანიერება სხვა ლოკალიზაციის ვენების I86 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
ვასკულიტი რევმატოიდული M05.2 ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
ვეგეტატიური (ავტონომიური) ნერვული სისტემის დარღვევები G90 კუნელიcrataegus
ვენების დაზიანებები, დაუზუსტებელი I87.9 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ვენების ვარიკოზული გაგანიერება ანთებით ქვემო კიდურების I83.1 ტროქსერუტინი  – troxerutin
ვენსანის სხვა ინფექციები A69.1 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ვენური უკმარისობა (ქრონიკული) (პერიფერიული) I87.2 დიოსმინი – diosmin; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin
ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი G45.0 ბეტაჰისტინი – betahistine; იბუპროფენი  – ibuprofen; ვინპოცეტინი  – vinpocetine
ვესტიბულური ფუნქციის დარღვევა, დაუზუსტებელი H81.9 ბეტაჰისტინი – betahistine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ფენიბუტი  – phenibut; ცინარიზინი – cinnarizine
ვესტიბულური ფუნქციის დარღვევები H81 დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride
ვილებრანდის დაავადება D68.0 ეტამზილატიetamsylate
ვირუსული ენცეფალიტები, სხვა,  რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში A85 ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ვირუსული ინფექცია ცენტრალური ნერვული სისტემის , დაუზუსტებელი A89 პირაცეტამი  – piracetam
ვირუსული ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის B34 ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ვირუსული მეჭეჭები B07 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ვირუსული ჰეპატიტი C, ქრონიკული B18.2 რიბავირინი  – ribavirin; სოფოსბუვირი  – sofosbuvir
ვირუსული ჰეპატიტი, დაუზუსტებელი B19 ბენფოთიამინიbenfotiamine; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; პიპერაცილინი  – piperacillin; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ვირუსული ჰეპატიტი, ქრონიკული, დაუზუსტებელი B18.9 გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated
ვიტამინ A დეფიციტი კერატომალაციით E50.4 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ვიტამინ A დეფიციტი რქოვანას ქსეროფთალმური ნაწიბურებით E50.6 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ვიტამინ A დეფიციტი ქათმის სიბრმავით E50.5 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ვიტამინ A დეფიციტის სხვა თვალისმიერი გამოვლინებები E50.7 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ვიტამინ A-ს დეფიციტი კონიუნქტივის ქსეროზით E50.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ვიტამინ B12 -ის დეფიციტი E53.8.1* ციანკობალამინიcyanocobalamin
ვიტამინ E-ს დეფიციტი E56.0 ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
ვიტამინ K-ს დეფიციტი E56.1 ფიტომენადიონი  – Phytomenadione
ვოკალიზმებისა და მრავლობითი მოტორული ტიკების კომბინირება (დე ლა ტურეტის სინდრომი) F95.2 ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli
ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები J06 არბიდოლი – arbidol; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დიპირიდამოლი – dipyridamole; დოქსილამინიdoxylamine; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; პიროქსიკამი  – piroxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ფენაზონი  – phenazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ტილორონი  – tilorone; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; ცეფაკლორიcefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ზედა სასუნთქი ტრაქტის დაავადება, დაუზუსტებელი J39.9 ცეფაკლორი – cefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin
ზოგადი რჩევები და რეკომენდაციები კონტრაცეპციის შესახებ Z30.0 ნონოქსინოლი  – nonoxynol; მიფეპრისტონი  – mifepriston; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; ნორეთისტერონი  – norethisterone; ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride
ზურგის ტვინის დაავადება, დაუზუსტებელი G95.9 ტიზანიდინი  – tizanidine; მემანტინი  – memantine
ზურგის ტვინის სხვა დაავადებები G95 ციანკობალამინი – cyanocobalamin
თავბრუსხვევა და მდგრადობის დარღვევა R42 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; ფენიბუტი  – phenibut
თავბრუსხვევა ცენტრალური წარმოშობის H81.4 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine
თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს G46 ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ბეტაჰისტინი – betahistine; ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გლიცინი  – glycine; მელდონიუმი  – meldonium
თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემიური შეტევები და მონათესავე სინდრომები G45 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
თავის ტვინის შერყევის შემდგომი სინდრომი F07.2 ცინარიზინი – cinnarizine; კარბამაზეპინი – carbamazepine; fenazepam; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ზოპიკლონი  – zopiclone
თავის ტკივილი დაძაბულობის ტიპის G44.2 ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; იბუპროფენი  – ibuprofen; ლორაზეპამი  – lorazepam; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine
თავის ტკივილი სისხლძარღვოვანი , რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში G44.1 დროტავერინიdrotaverine
თამბაქოს მოხმარება Z72.0 ციტიზინიcytisine; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
თვალბუდის მწვავე ანთება H05.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
თვალებისა და მხედველობის გამოკვლევა Z01.0 ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride; პროქსიმეტაკაინი  – proxymetacaine
თვალის დაავადებების დიაგნოსტიკა/დიაგნოსტიკის საშუალებები H599* ციკლოპენტოლატიcyclopentolate; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ტროპიკამიდი  – tropicamid; ფენილეფრინი  – phenylephrine
თვალის კაკლის დაავადება, დაუზუსტებელი H44.9 ინდომეტაცინი  – indometacin
თვალის კაკლის სხვა დაავადებები H44.8 ეტამზილატი – etamsylate; ტროპიკამიდი  – tropicamid; მელდონიუმი  – meldonium
თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დეგენერაცია H31.1 ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine
თვალისა და დანამატების სხვა დაუზუსტებელი დაავადებები H57.8 ცეტირიზინიcetirizine; ტროპიკამიდი  – tropicamid; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
თვალისა და მისი დანამატების სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები იმ  დაავადებების  დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H58.8 დოქსიციკლინი – doxycycline
თიამინის დეფიციტი E51 ბენფოთიამინი – benfotiamine; თიამინი  – thiamine
თიაქარი დიაფრაგმის K44 ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate
თირეოიდიტი აუტოიმუნური E06.3 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
თირეოტოქსიკოზი (ჰიპერთირეოზი) E05 პრედნიზოლონი  – prednizolone; ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
თირეოტოქსიკოზი დაუზუსტებელი E05.9 თიამინი  – thiamine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ტიამაზოლი  – tiamazole; ატენოლოლიatenolol; კალციტონინიcalcitonin
თირეოტოქსიკოზი დიფუზური ჩიყვით E05.0 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
თირკმელზედა ჯირკვლების სხვა დაზუსტებული დარღვევები E27.8 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
თირკმელზედა ჯირკვლების სხვა დაზუსტებული დარღვევები E27.8 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
თირკმლების მწვავე უკმარისობა N17 კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ფუროსემიდი  – furosemide
თირკმლების ქრონიკული უკმარისობა N18 გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide
თირკმლებისა და შარდსაწვეთების დავადებები, დაუზუსტებელი N28.9 ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol
თირკმლის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და მოცილება T86.1 ციკლოსპორინიciclosporin; მიკოფენოლატ მოფეტილი  – micophenolate mofetil
თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი N23 დიკლოფენაკი – diclofenac; დროტავერინი – drotaverine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; კეტოპროფენი  – ketoprofen; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride
თიროიდიტი E06 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
თიროიდიტი ქვემწვავე E06.1 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
თიროიდიტი, დაუზუსტებელი E06.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone
თიროიდული კრიზი ან შეტევა E05.5 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
თმის დაცვენა არანაწიბუროვანი , დაუზუსტებელი L65.9 პრედნიზოლონი  – prednizolone
თმის ფოლიკულების დაავადებები, დაუზუსტებელი L73.9 გენტამიცინი  – gentamicine; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens
თმის ცვენა სხვა არანაწიბუროვანი L65 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული K26 ალბუმინიAlbumin; ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate; ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin; აზითრომიცინიazythromycin; ბენზოკაინი – benzocaine; ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატიbismuthate tripotassium dicitrate; კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate; კლარითრომიცინიclarithromycin; დროტავერინი – drotaverine; ესომეპრაზოლიesomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; პროკაინი  – procaine; ინოზინი  – inosine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; სულპირიდი  – sulpiride; მიზოპროსტოლი  – misoprostol; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; მეთილურაცილი  – methyluracil
თრომბოციტების თვისობრივი დეფექტები D69.1 ეტამზილატი – etamsylate
თრომბოციტოპენია მეორადი D69.5 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
თრომბოციტოპენია, დაუზუსტებელი D69.6 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; მეთილურაცილი  – methyluracil
იერსინიოზი ნაწლავგარე A28.2 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline
ილეოსტომის არსებობა Z93.2 ლოპერამიდი  – loperamide
იმპეტიგო L01 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; ნეომიცინი  – neomycin; მეროპენემი  – meropenem; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
იმუნიზაციის აუცილებლობა გრიპის წინააღმდეგ Z25.1 არბიდოლი – arbidol
იმუნოდეპრესიული საშუალებების უარყოფითი რეაქციები თერაპევტულ გამოყენებაში Y43.4 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
იმუნოდეფიციტი, დაუზუსტებელი D84.9 ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პიპერაცილინი  – piperacillin; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; სომატროპინი  – somatropin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime
ინსულტი, რომელიც არ არის დაზუსტებული  როგორც სისხლჩაქცევა ან ინფარქტი I64 პერინდოპრილი  – perindopril; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; მელდონიუმი  – meldonium
ინსულტის შედეგები, რომლებიც არ არის დაზუსტებული როგორც სისხლჩაქცევა ან ინფარქტი I69.4 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
ინტელექტუალურ-მნესტიკური დარღვევები R41.8.0* ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; პირიბედილი  – piribedil; ვინკამინი  – vincamine; პირაცეტამი  – piracetam; ცინარიზინი – cinnarizine; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევის შედეგები I69.1 ციტიკოლინიciticoline
ინფარქტი თავის ტვინის I63 ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ცინარიზინი – cinnarizine; ციტიკოლინი – citicoline; კლოპიდოგრელიclopidogrel; დიპირიდამოლი – dipyridamole; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; პირაცეტამი  – piracetam; გლიცინი  – glycine; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
ინფარქტი მიოკარდიუმის განმეორებითი I22 აცენოკუმაროლიacenocoumarol
ინფარქტი მიოკარდიუმის, გადატანილი ძველი I25.2 ატენოლოლი – atenolol; აცენოკუმაროლი – acenocoumarol; კაპტოპრილიcaptopril; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ეპლერენონიeplerenone; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ვერაპამილი  – verapamil; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate
ინფარქტი მიოკარდიუმის, მწვავე I21 ატენოლოლი – atenolol; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium; ეპლერენონი – eplerenone; ლიზინოპრილი  – lisinopril; ინოზინი  – inosine; ვალსარტანი  – valsartan; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ჰეპარინი  – heparin; უბიდეკარენონი  – ubidecarenone; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ვერაპამილი  – verapamil; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მოლსიდომინი  – molsidomine; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase; აცენოკუმაროლი – acenocoumarol
ინფარქტი მიოკარდიუმის, მწვავე, დაუზუსტებელი I21.9 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol
ინფექციური დაავადებები, სხვა B99 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
ინფექციური დაავადებები, სხვა და დაუზუსტებელი B99.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ინფექციური დაავადების გამომწვევის მტარებლობა Z22 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ინფუზიის, ტრანსფუზიის და სამკურნალო ინექციის შემდგომი გართულებები T80 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ირიდოციკლიტი H20 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ციკლოსპორინი – ciclosporin; ციკლოპენტოლატი – cyclopentolate; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; რიბოფლავინი  – riboflavin; ფენილეფრინი  – phenylephrine; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ირიდოციკლიტი, დაუზუსტებელი H20.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
იქტერო-ჰემორაგიული ლეპტოსპიროზი A 27.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin
იქტიოზი შეძენილი L85.0 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
იშემიური შეტევა, ტრანზიტორული ცერებრული, დაუზუსტებელი G45.9 პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; მემანტინი  – memantine
იშიასი M54.3 დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოფენამატი – etofenamate; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ნიმესულიდი  – nimesulide