მეფუტკრეობაში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატები

„ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი კლასიფიკაცია მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვართან დაკავშირებით” 2009 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია EC 37/2010 შესაბამისად, აკრძალული ნივთიერებებია:

  1. Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები – Aristolochia spp. and preparations thereof
  2. ქლორამფენიკოლიChloramphenicol (ლევომიცეტინი)
  3. ქლოროფორმი – Chloroform
  4. ქლორპრომაზინი – Chlorpromazine (ამინაზინი)
  5. კოლხიცინი – Colchicine (კოლხიკუმი)
  6. დაპზონი – Dapsone
  7. დიმეტრიდაზოლი – Dimetridazole
  8. მეტრონიდაზოლიMetronidazole
  9. ნიტროფურანების ჯგუფი Nitrofurans – ფურალტადონი, ფურაზოლიდონი, ნიფუროქსაზიდი, ნიფურსოლი, ნიტროფურანი, ნიტროფურანტოინი, ფურადონინი, ნიტრფურათიაზიდი, ნიტროფურაზინი, ფურაცილინი, ნიტრომიდაზოლი.
  10. რონიდაზოლი – lished Ronidazole

სურსათის ეროვნული სააგენტო