პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – მ ნ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


მ ნ

მაგნიუმის დეფიციტი E61.2 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
მალარია,  გამოწვეული Plasmodium falciparum-ით B50 დოქსიციკლინიdoxycycline; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine; კლინდამიცინიclindamycin
მალარია, გამოწვეული Plasmodium malariae-ით B52 ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
მალარია, გამოწვეული Plasmodium ovale-ით B53.0 ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
მალარია, გამოწვეული Plasmodium vivax-ით B51 ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
მალარია, დაუზუსტებელი B54 ქლოროქინიchloroquine; დოქსიციკლინი – doxycycline
მალთაშუა დისკების დაზიანებები, დაუზუსტებელი M51.9 ტიზანიდინი  – tizanidine
მანიაკალური ეპიზოდი F30 კარბამაზეპინიcarbamazepine; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli
მაობლიტირებელი თრომბანგიიტი (ბერგერის დაავადება) I73.1 ცინარიზინიcinnarizine; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine
მარტივი ჰერპეს ვირუსით  [Herpes Simplex] გამოწვეული ინფექციები B00 აციკლოვირიaciclovir; ფამციკლოვირიfamciclovir; ვალაციკლოვირი  – valaciclovir; ტილორონი  – tilorone; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
მასტოდინია N64.4 ნორეთისტერონი  – norethisterone; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
მასტოიდიტი და მისი მონათესავე მდგომარეობები H70 ერითრომიცინიerythromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ცეფტაზიდიმიceftazidime
მასტოიდიტი მწვავე H70.0 ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin
მასტოიდიტი ქრონიკული H70.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
მასტოპათია დიფუზური კისტოზური N60.1 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ბრომოკრიპტინიbromocriptine
მასტოციტოზი Q82.2 ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine
მაჯის არხის სინდრომი G56.0 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
მეზოთელიომა C45 მეთოტრექსატი  – methotrexate
მეზოთელური და რბილი ქსოვილები C45-C49 ცისპლატინიcisplatin
მეთვალყურეობა საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეპტიული საშუალების მიღებისას Z30.5 ლევონორგესტრელი  – levonorgestrel
მელანომა კანის ავთვისებიანი C43 კარბოპლატინიcarboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; ვემურაფენიბი  – vemurafenib
მენდელსონის სინდრომი J95.4 ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
მენიერის დაავადება H81.0 ბეტაჰისტინიbetahistine; დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; სულპირიდი  – sulpiride; ფენიბუტი  – phenibut
მენინგიტი ბაქტერიული,  დაუზუსტებელი G00.9 ცეფეპიმიcefepime; ტობრამიცინი  – tobramycin; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole
მენინგიტი ბაქტერიული,  რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში G00 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინიamoxicillin; ამპიცილინიampicillin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; ცეფუროქსიმიcefuroxime; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ვანკომიცინი  – vancomycin; მეროპენემი  – meropenem; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate
მენინგიტი მენინგოკოკური A39.0 რიფამპიცინი  – rifampicin; სპირამიცინი  – spiramycin
მენინგიტი მიკოზების დროს G02.1 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
მენინგიტი სტაფილოკოკური G00.3 ოქსაცილინი  – oxacillin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
მენინგიტი, გამოწვეული სხვა ბაქტერიებით G00.8 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
მენინგოკოკური ინფექცია A39 ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline
მენისკის გაგლეჯა, ახალი S83.2 კეტოპროფენი  – ketoprofen
მენოპაუზა და კლიმაქსური მდგომარეობა ქალებში N95.1 კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; დიაზეპამიdiazepam; ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ვინკამინი  – vincamine; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate
მენოპაუზის დარღვევები და პერიმენოპაუზური პერიოდის სხვა დარღვევები N95 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
მენოპაუზური და პერიმენოპაუზური დარღვევა, დაუზუსტებელი N95.9 ნორეთისტერონი  – norethisterone
მენსტრუაცია ჭარბი და ხშირი,  არარეგულარული ციკლის ფონზე N92.1 ეტამზილატიetamsylate; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine
მენსტრუაცია ჭარბი და ხშირი,  რეგულარული ციკლის ფონზე N92.0 ეტამზილატი – etamsylate
მენსტრუაცია ჭარბი, ხშირი და არარეგულარული N92 ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol; ლევონორგესტრელი  – levonorgestrel; აპროტინინიaprotinin
მენსტრუაციის არარსებობა, შემცირებული და იშვიათი მენსტრუაცია N91 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate; ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate
მეტეორიზმი და მონათესავე მდგომარეობები R14 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; დიმეთიკონიdimethicone; დომპერიდონიdomperidone; ფამოტიდინი – famotidine; სიმეთიკონი  – simethicone; ომეპრაზოლი  – omeprazole; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
მეტყველების განვითარების სპეციფიკური დარღვევები F80 პირაცეტამი  – piracetam
მეტყველების დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R47 ვინკამინი  – vincamine
მექანიკური წარმოშობის დაზიანება, რომელიც დაკავშირებულია კორონარულ არტერიულ შუნტთან T82.2 დიპირიდამოლიdipyridamole
მეძუძური დედის დახმარება და გამოკვლევა Z39.1 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
მეხსიერების დაქვეითება R41.3.0* ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პირიბედილი  – piribedil; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; მემანტინი  – memantine
მიალგია M79.1 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; ქაფურიcamphorae; დიკლოფენაკიdiclofenac; ეტოფენამატიetofenamate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; პრეგაბალინი  – pregabalin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ნიმესულიდი  – nimesulide
მიელოდისპლაზიური სინდრომები D46 ციტარაბინიcytarabine
მიელომა მრავლობითი C90.0 ბორტეზომიბიbortezomib; კალციტონინიcalcitonin; ეპირუბიცინიepirubicin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
მიელომა მრავლობითი  და ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედული ახალწარმონაქმნები C90 ბენდამუსტინიbendamustine; ცისპლატინი – cisplatin; ეპოეტინ ალფაepoetin alpha; ეპოეტინ ბეტაepoetin beta
მიელოპათია იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში G99.2 ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
მიკოზები ზედაპირული სხვა B36 კლოტრიმაზოლიclotrimazole
მიკოზი ზედაპირული  დაუზუსტებელი B36.9 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ტერბინაფინი  – terbinafine
მიკოზი მტევნის B35.2 ნაფტიფინი  – naftifine
მიკოზი სოკოსებრი C84.0 მეთოტრექსატი  – methotrexate; ბეტამეთაზონიbetamethasone
მიკოზი სხეულის B35.4 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
მიკოზი ტერფის B35.3 ნაფტიფინი  – naftifine; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
მიკოზი,  წვერის და თავის B35.0 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
მიკოზი, დაუზუსტებელი B49 ციკლოპიროქსოლამინიciclopiroxolamine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ტერბინაფინი  – terbinafine; ვორიკონაზოლი  – voriconazole; იზოკონაზოლი  – Isoconazole
მიკოზი, ფრჩხილის B35.1 ციკლოპიროქსოლამინი – ciclopiroxolamine; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ტერბინაფინი  – terbinafine
მიკოპლაზმური ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალოზაციის A49.3 დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin
მიკროანგიოპათია თრომბოზული M31.1 პრედნიზოლონი  – prednizolone
მინისებრი სხეულის სხვა შემღვრევები H43.3 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin
მიოზიტი M60 დიაზეპამი – diazepam; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოფენამატი – etofenamate; ლიდოკაინი  – lidocaine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
მიოზიტი ინფექციური M60.0 ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაკლორიcefaclor; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ტინიდაზოლი  – tinidazole
მიოზიტი, დაუზუსტებელი M60.9 ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ინდომეტაცინი  – indometacin
მიოკარდიტი რევმატული I09.0 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
მიოკარდიტი, დაუზუსტებელი I51.4 ინოზინი  – inosine
მიოკარდიუმის დეგენერაცია I51.5 ინოზინი  – inosine
მიოკლონუსი G25.3 ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam; პირაცეტამი  – piracetam
მიოპათიები სხვა G72 ნანდროლონი  – nandrolone; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
მიოპია H52.1 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol
მიორელაქსანტების (ჩონჩხის კუნთების ქოლინორეცეპტორების ბლოკატორები) უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y55.1 პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
მიოტონიური დაზიანებები G71.1 კლონაზეპამიclonazepam
მიტრალური (სარქვლოვანი) ნაკლოვანება I34.0 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
მიუღებელი დიეტა და კვების მავნე ჩვევები Z72.4 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
მონონეიროპათია, დაუზუსტებელი G58.9 კაპსაიცინიcapsaicin
მოსალოდნელი ნორმალური ფიზიოლოგიური განვითარების არარსებობა R62 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პირიტინოლი  – pyritinol; სომატროპინი  – somatropin
მოსამზადებელი პროცედურები შემდგომი მკურნალობისთვის, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში Z51.4 იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide
მოტეხილი ძვლების შეუხორცებლობა (ფსევდოართროზი) M84.1 კალციტონინი – calcitonin
მოტეხილობა ბარძაყის ძვლის S72 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
მოტეხილობა თავის ქალასა და სახის ძვლების S02 აპროტინინი – aprotinin
მოტეხილობა სხეულის დაუზუსტებელი არის T14.2 ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ქონდროიტინის სულფატიchondroitin sulfate; მეთილურაცილი  – methyluracil; კალციტონინი – calcitonin
მოტეხილობა ქვედა კიდურის  დაუზუსტებელ დონეზე T12 აპროტინინი – aprotinin
მოტორული ნეირონის დაავადება G12.2 ციანკობალამინიcyanocobalamin
მოუსვენრობა და შფოთვა R45.1 ბრომაზეპამიbromazepam; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; ფენიბუტი  – phenibut; მიდაზოლამი  – midazolam
მოყინვა T33-T35 ალოე – aloe
მოყინვა, რომელიც მოიცავს სხეულის რამდენიმე მიდამოს და დაუზუსტებელი მოყინვა T35 ნეომიცინი  – neomycin; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
მოწამვლა ალკალოიდებით T50.9.0* გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside
მოწამვლა ანტიმიკობაქტერიული პრეპარატებით T37.1 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
მოწამვლა არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწევი და ანტირევმატიზმული საშუალებებით T39 რანიტიდინი  – ranitidine
მოწამვლა ბარბიტურატებით T42.3 ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol; პირაცეტამი  – piracetam
მოწამვლა დაუზუსტებელი არაოპიოიდური ტკივილდამაყუჩებელი, სიცხის დამწევი და ანტირევმატული პრეპარატებით T39.9 ეტამზილატი – etamsylate
მოწამვლა დაუზუსტებელი კრუნჩხვების საწინააღმდეგო, სედაციური და საძილე საშუალებებით T42.7 ქაფური – camphorae; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ფიტომენადიონი  – Phytomenadione
მოწამვლა ნარკოტიკებითა და ფსიქოდისლეპსიური საშუალებებით [ჰალუცინოგენებით] T40 ქაფური – camphorae; გლუკოზა  – glucose; პირაცეტამი  – piracetam; კოფეინიcaffeine
მოწამვლა ნეიროლეპტიკებით-ფენოთიაზინური რიგის წარმოებულებით, ბუტიროფენონით და თიოქსანტენით T43.4 ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate
მოწამვლა სადგილობრივი მოქმედების  სხვა საშუალებებით T49.8 დექსამეთაზონიdexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
მოწამვლა სალიცილატებით T39.0 ფიტომენადიონი  – Phytomenadione
მოწამვლა სიმსივნის საწინააღმდეგო და იმუნოდეპრესიული პრეპარატებით T45.1 კალციუმის ფოლინატიcalcium folinate
მოწამვლა სისტემური მოქმედების ანტიბიოტიკებით T36 ფიტომენადიონი  – Phytomenadione
მოწამვლა სულფანილამიდებით T37.0 ფიტომენადიონი  – Phytomenadione
მოწამვლა სხვა და დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით T50.9 ინოზინი  – inosine
მოწამვლა სხვა ოპიოიდებით T40.2 ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride
მოწამვლა ფიბრინოლიზზე მოქმედი საშუალებებით T45.6 ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
მოწამლვა ვიტამინებით,  რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T45.2 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
მოწამლვა საგულე გლიკოზიდებით და მსგავსი მოქმედების პრეპარატებით T46.0 გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ინოზინი  – inosine; ტაურინი  – taurine
მუცლის ტიფი A01.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
მუხლისთავის დაზიანებები M22 გლუკოზამინი  – glucosamine
მშობიარობა  გართულებული ჭიპლარის შემოხვევით კისერზე, ზეწოლით O69.1 ფენოტეროლიfenoterol
მშობიარობა გართულებული ნაყოფის გულისცემის სიხშირის ცვლილებით O68.0 ფენოტეროლი – fenoterol; ფენოტეროლი – fenoterol
მშობიარობა ნაადრევი O60 ფენოტეროლი – fenoterol; სალბუტამოლი  – salbutamol; ტერბუტანილი  – terbutaline; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin
მშობიარობის შემდგომი პერიოდის  სხვა გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში O90.8 მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine
მშობიარობის შემდგომი სხვა ინფექციები O86 პიპერაცილინი  – piperacillin
მშრალი სინდრომი (შეგრენის) M35.0 ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
მცირე გულყრები (petit mal) დაუზუსტებელი, grand mal გულყრების გარეშე G40.7 ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid
მწვავე ვირუსული ჰეპატიტები, სხვა B17 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
მწვავე პოლიომიელიტი A80 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
მწვავე რეაქცია სტრესზე F43.0 ალპრაზოლამიalprazolam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; კარბამაზეპინი – carbamazepine
მწვავე ჰეპატიტი A B15 რიბოფლავინი  – riboflavin; ტილორონი  – tilorone; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
მწვავე ჰეპატიტი B B16 ტილორონი  – tilorone; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
მწვავე ჰეპატიტი C B17.1 ტილორონი  – tilorone
მხარ-კისრის სინდრომი M53.1 აცეკლოფენაკიaceclofenac; ტიზანიდინი  – tizanidine
მხედველობის დაქვეითება ორივე თვალის H54.2 პირიბედილი  – piribedil
მხედველობის ველის დეფექტები H53.4 პირიბედილი  – piribedil
მხედველობის ნერვის ანთება H46 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
მხედველობის ნერვის ატროფია H47.2 პილოკარპინი  – pilocarpine
მხედველობის ნერვის დაავადებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში H47.0 ნიცერგოლინი  – nicergoline
მხედველობის სუბიექტური დარღვევები H53.1 რიბოფლავინი  – riboflavin
ნაადრევი აგზნების სინდრომი I45.6 პროპაფენონი  – propafenone
ნაზოფარინგიტი მწვავე  [სურდო] J00 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; ფრამიცეტინი  – framycetin; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
ნამგლისებრუჯრედული დარღვევები D57 ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; პირაცეტამი  – piracetam
ნარკომანიასთან დაკავშირებული კონსულტაცია და მეთვალყურეობა Z71.5 ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride
ნაღველკენჭოვანი დაავადება (ქოლელითიაზი) K80 დროტავერინიdrotaverine; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
ნაღვლის ბუშტის კენჭები ქოლეცისტიტის გარეშე K80.2 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ნაღვლის ბუშტის სხვა დაავადებები K82 ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ნაღვლის სადინარის დახშობა K83.1 ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone
ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა (არატრავმული) სისხლჩაქცევა, დაუზუსტებელი P52.9 ეტამზილატი – etamsylate
ნაყოფის სიკვდილი დაუზუსტებელი მიზეზით P95 დინოპროსტიdinoprost; ოქსიტოცინი  – oxytocin
ნაწიბური კელოიდური L91.0 პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ნაწიბუროვანი მდგომარეობები და კანის ფიბროზი L90.5 ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ნაწლავების პროტოზოული ავადმყოფობები, სხვა დაზუსტებული A07.8 ალბენდაზოლიalbendazole
ნაწლავთა ბაქტერიული ინფექციები, დაუზუსტებელი A04.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლოპერამიდი  – loperamide; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid
ნაწლავის დაავადებები, დაუზუსტებელი K63.9 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ნაწლავის ფუნქციური მოშლილობები, დაუზუსტებელი K59.9 მებევერინი  – mebeverine
ნახეთქი ანუსის, დაუზუსტებელი K60.2 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ნახეთქი და ფისტულა სარძევე ჯირკვლის დვრილის N64.0 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დექსპანთენოლიdexpanthenol
ნახეთქი და ფისტულა ყითას და რექტალური მიდამოს K60 ბენზოკაინიbenzocaine; ბისაკოდილიbisacodyl; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
ნახველი R09.3 ამონიუმის ქლორიდიammonium chloride; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; გუაიფენეზინი  – guaifenesin; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი M79.2 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; კარბამაზეპინი – carbamazepine; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დიკლოფენაკი – diclofenac; თიამინი  – thiamine; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ფენაზონი  – phenazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; პირიდოქსინი  – pyridoxine; სულპირიდი  – sulpiride
ნევრალგია სამწვერა ნერვის G50.0 კარბამაზეპინი – carbamazepine; ციანკობალამინი – cyanocobalamin
ნევრალგია სარტყლისებრი ლიქენის შემდეგ (B02.2+) G53.0 კაპსაიცინი – capsaicin; ლიდოკაინი  – lidocaine; გაბაპენტინი  – gabapentin
ნევრასთენია F48.0 ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მებიკარი  – mebicar; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol
ნევროტულობა R45.0 fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; მებიკარი  – mebicar; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam
ნეკატოროზი B76.1 პირანტელი  – pyrantel; ლევამიზოლი  – levamisole
ნეკრობიოზი ლიპოიდური  რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში L92.1 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ნერვის ფესვებისა და წნულების დაზიანებები G54 ლიდოკაინი  – lidocaine
ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის დარღვევა, დაუზუსტებელი G70.9 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ნეფრიტი  ტუბულოინტერსტიციული  ქრონიკული N11 ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; ცეფალექსინიcefalexin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
ნეფრიტი ტუბულოინტერსტიციული ქრონიკული   დაუზუსტებელი N11.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime
ნეფრიტი ტუბულო-ინტერსტიციული,  რომელიც არ არის დაზუსტებული როგორც მწვავე ან ქრონიკული N12 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ქლორტალიდონიchlortalidone; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; მეროპენემი  – meropenem; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ნიფურატელი  – nifuratel; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ამოქსიცილინი – amoxicillin
ნეფრიტი ტუბულოინტერსტიციული, მწვავე N10 ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
ნეფრიტული სინდრომი, დაუზუსტებელი N05 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; დიპირიდამოლი – dipyridamole; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine
ნეფრიტული სინდრომი, მწვავე N00 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
ნეფრიტული სინდრომი, ქრონიკული N03 ციკლოსპორინიciclosporin; რამიპრილი  – ramipril
ნეფროზული სინდრომი N04 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლორტალიდონი – chlortalidone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; იბუპროფენი  – ibuprofen; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; სპირონოლაქტონი  – spironolactone; ფუროსემიდი  – furosemide
ნივთიერებათა ცვლის სხვა დაზუსტებული დარღვევები E88.8 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ნიკოტინდამოკიდებულება F17.2 ციტიზინიcytisine; მებიკარი  – mebicar
ნიკოტინმჟავას დეფიციტი (პელაგრა) E52 ნიკოტინამიდი  – nicotinamide
ნისტაგმი და თვალის სხვა უნებლიე მოძრაობები H55 ცინარიზინი – cinnarizine; პირაცეტამი  – piracetam
ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებები J35 ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ჯოზამიცინი  – josamycin