მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ქიმიური დასახელებები – ლ მ ნ ო

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


ლ მ ნ ო

აქტიური ნივთიერების ქიმიური დასახელება აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
6-(2,3-დიქლორფენილ)-1,2,4-ტრიაზინ-3,5-დიამინი C9H7Cl2N5 ლამოტრიჯინი- – lamotrigine
2-[[[3-მეთილ-4-(2,2,2-ტრიფტორეტოქსი)-2-პირიდილ]მეთილ]სულფინილ]ბენზიმიდაზოლი C16H14F3N3O2S ლანსოპრაზოლი – lansoprazole
იზოპროპილ-(Z)-7[(1R,2R,3R,5S)3,5-დიჰიდროქსი-2-[(3R)-3-ჰიდროქსი-5-ფენილპენტილ]ციკლოპენტილ]-5-ჰეპტენოატი C26H40O5 ლატანოპროსტი – latanoprost
4-O-ბეტა-D-გალაქტოპირანოზილ-D-ფრუქტოზა C12H22O11 ლაქტულოზა  – lactulose
4-[0-[(E)-2-კარბოქსივინილ]ფენილ]-1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას  4-ტრეტ-ბუტილდიეთილის ზეთი C26H33NO6 ლაციდიპინი – lacidipine
(S)-2,3,5,6-ტეტრაჰიდრო-5-ფენილიმიდაზო[2,1-b]თიაზოლი (ჰიდროქლორიდის სახით) C11H12N2S ლევამიზოლი – levamisole
(αS)-α-ეთილ-2-ოქსო-1-პირროლიდინაცეტამიდი C8H14N2O2 ლევეტირაცეტამი – levetiracetam
3-ჰიდროქსი-L-თიროზინი C9H11NO4 ლევოდოპა – levodopa
(-)-(S)-3-(4-ფენილ-1-პიპერაზინილ)-1,2-პროპანდიოლი C13H20N2O2 ლევოდროპროპიზინი – levodropropizine
О-(4-ჰიდროქსი-3,5-დიიოდფენილ)-3,5-დიიოდ-L-ნატრიუმის თიროზინი C15H10I4NNaO4 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი – levothyroxine sodium
3-კარბოქსი-2-ჰიდროქსი-N,N,N-ტრიმეთილ-1-პროპანამინის ჰიდროქსიდი (შიდა მარილი) (L-ფორმა) C7H15NO3 ლევოკარნიტინი – levocarnitine
(17ალფა)-13-ეთილ-17-ჰიდროქსი-18,19-დინოპრეგნ-4-ენ-20-ინ-3-ონი C21H28O2 ლევონორგესტრელი – levonorgestrel
(-)-(S)-9-ფტორ-2,3-დიჰიდრო-3-მეთილ-10-(4-მეთილ-1-პიპერაზინილ)-7-ოქსო-7H-პირიდო[1,2,3-დე]1,4-ბენზოქსაზინ-6-კარბონის მჟავას ჰემიჰიდრატი C18H20FN3O4 ლევოფლოქსაცინი – levofloxacin
2-(2-{4-[(R)-(4-ქლორფენილ)(ფენილ)მეთილ]პიპერაზინ-1-ილ}ეტოქსი)ძმარმჟავა C21H25ClN2O3 ლევოცეტირიზინი – levocetirizine
4,4′-(1H-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილმეთილენ)დიბენზონიტრილი C17H11N5 ლეტროზოლი – letrozole
6-D-ლეიცინ-9-(N-ეთილ-L-პროლინამიდ)-10-დეგლიცინამიდ-მალუთეინიზებელი ჰორმონ-გამათავისუფლებელი ფაქტორი (ღორის) C59H84N16O12 ლეუპრორელინი – leuprorelin
(2-დიეთილამინო)-N-(2,6-დიმეთილფენილ)აცეტამიდი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C14H22N2O ლიდოკაინი – lidocaine
(S)-1-[N2-(1-კარბოქსი-3-ფენილპროპილ)-L-ლიზილ]-L-პროლინი C21H31N3O5 ლიზინოპრილი – lisinopril
N-[[(5S)-3-[3-ფტორ-4-(4-მორფოლინილ)ფენილ]-2-ოქსო-5-ოქსაზოლიდინილ]მეთილ]აცეტამიდი C16H20FN3O4 ლინეზოლიდი – linezolid
2-ბუტილ-4-ქლორ-1-[[2′-(1Н-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]-მეთილ]-1Н- იმიდაზოლ-5-მეთანოლი (კალიუმის მარილის სახით) C22H23ClN6O ლოზარტანი – losartan
4-(4-ქლორფენილ)-4-ჰიდროქსი-N,N-დიმეთილ-аალფა,ალფა-დიფენილ-1-პიპერიდინ ბუტანამიდი (ჰიდროქლორიდის სახით) C29H33ClN2O2 ლოპერამიდი – loperamide
7-ქლორ-5-(2-ქლორფენილ)-1,3-დიჰიდრო-3-ჰიდროქსი-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ონი C15H10Cl2N2O2 ლორაზეპამი – lorazepam
პიპერიდინკარბონის მჟავას 4-(8-ქლორ-5,6-დიჰიდრო-11Н-ბენზო-[5,6]ციკლოჰეპტა [1,2-b]პირიდინ-11-ილიდენ)-1-ეთილის ზეთი C22H23ClN2O2 ლორატადინი – loratadine
6-ქლორ-4-ჰიდროქსი-2-მეთილ-N-2-პირიდილ-2H-თიენო[2,3-e]-1,2-თიაზინ-3-კარბოქსამიდ 1,1-დიოქსიდი C13H10ClN3O4S2 ლორნოქსიკამი – lornoxicam
[(დიმეტოქსიფოსფინოთიოილ)თიო]ბუტანდიონის მჟავას დიეთილის ზეთი C10H19O6PS2 მალათიონი – malathion
3,4-დიმეტოქსიბენზოის მჟავა 4-[ეთილ-[2-(4-მეტოქსიფენილ)-1-მეთილეთილ]ამინო]ბუტილის ზეთი C25H35NO5 მებევერინი – mebeverine
კარბამინის მჟავას (5-ბენზოილ-1Н-ბენზიმიდაზოლ-2-ილ)მეთილის ზეთი C16H13N3O3 მებენდაზოლი – mebendazole
2,4,6,8-ტეტრამეთილ-2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო[3.3.0]ოქტან-3,7-დიონი C8H14N4O2 მებიკარი – mebicar
7-ქლორ-2,3-დიჰიდრო-1-მეთილ-5-ფენილ-1H-1,4-ბენზოდიაზეპინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H15ClN2 მედაზეპამი – medazepam
(6ალფა)-17-(ჰიდროქსი)-6-მეთილპრეგნ-4-ენ-3,20-დიონი (აცეტატის სახით) C22H32O3 მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი – medroxyprogesterone acetate
2-ეთილ-3-ჰიდროქსი-6-მეთილპირიდინი C8H11NO მეთილეთილპირიდინოლი – methylethylpiridinol
[8ბეტა(S)]-9,10-დიდეჰიდრო-N-[1-(ჰიდროქსიმეთილ)პროპილ]-6-მეთილერგოლინ-8-კარბოქსამიდი C20H25N3O2 მეთილერგომეტრინი – methylergometrine
(1S,2R,8S,10S,11S,14R,15S,17S)-14,17-დიჰიდროქსი-14-(2-ჰიდროქსიაცეტილ)-2,8,15-ტრიმეთილტეტრაციკლო[8.7.0.02,7.011,15]ჰეპტადეკა-3,6-დიენ-5-ონი C22H30O5 მეთილპრედნიზოლონი – methilprednisolon
2,4-დოქსო-6-მეთილ-1,2,3,4-ტეტრაჰიდროპირიმიდინი C5H6N2O2 მეთილურაცილი – methyluracil
N-[4-[[(2,4-დიამინო-6-პტერიდინილ)მეთილ]მეთილამინო]ბენზოილ]-L-გლუტამინის მჟავა (და დინატრიუმის მარილის სახით) C20H22N8O5 მეთოტრექსატი – methotrexate
N-[2-(5-მეტოქსი-1H-ინდოლ-3-ილ)ეთილ]აცეტამიდი C13H16N2O2 მელატონინი – melatonin
3-(2,2,2-ტრიმეთილჰიდრაზინის) პროპიონატი (მონოჰიდრატი) C6H14N2O2 მელდონიუმი – meldonium
4-ჰიდროქსი-2-მეთილ-N-(5-მეთილ-2-თიაზოლილ)-2Н-1,2-ბენზოთიაზინ-3-კარბოქსამიდ 1,1-დიოქსიდი C14H13N3O4S2 მელოქსიკამი – meloxicam
3,5-დიმეთილ-1-ადამანტანამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C12H21N მემანტინი – memantine
მეპარტრიცინი А-ს და მეპარტრიცინი В-ს ნარევის მეთილის ზეთი (1:1), რომლებიც წარმოადგენენ მონათესავე პოლიენურ ნივთიერებებს C60H88N2O19 მეპარტრიცინი – mepartricin
[4R-[3(3S*,5S*)4ალფა,5ბეტა,6ბეტა(R*)]]-3-[[5-[(დიმეთლამინო)კარბონილ]-3-პირროლიდინილ]თიო]-6-(1-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-7-ოქსო-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავას ტრიჰიდრატი C17H25N3O5S.3H2O მეროპენემი – meropenem
პირიდოქსინ L-2-პირროლიდონ-5-კარბოქსილატი C13H18N2O6 მეტადოქსილი – metadoxine
4-ამინო-5-ქლორ-N-[2-(დიეთილამინო)ეთილ]-2-მეტოქსიბენზამიდი (ჰიდროქლორიდის სახით) C14H22ClN3O2 მეტოკლოპრამიდი – metoclopramide
(±)-1-[4-(2-მეტოქსიეთილ)ფენოქსი]-3-[(1-მეთილეთილ)ამინო]-2-პროპანოლი (ტარტრატის ან სუქცინატის სახით) C15H25NO3 მეტოპროლოლი – metoprolol
2-მეთილ-5-ნიტრო-1H-იმიდაზოლ-1-ეთანოლი C6H9N3O3 მეტრონიდაზოლი – metronidazole
N,N-დიმეთილიმიდდიკარბოიმიდდიამიდი (ჰიდროქლორიდის სახით) C4H11N5 მეტფორმინი – metformin
8-ქლორ-6-(2-ფტორფენილ)-1-მეთილ-4H-იმიდაზო[1,5-a][1,4]ბენზოდიაზეპინი (ჰიდროქლორიდის ან მალეატის სახით) C18H13ClFN3 მიდაზოლამი – midazolam
 (11ალფა,13E)-(+-)-11,16-დიჰიდროქსი-16-მეთილ-9-ოქსოპროსტ-13-ენ-1-ის მჟავას მეთილის ზეთი C22H38O5 მიზოპროსტოლი – misoprostol
{5-[(1S,2S)-2-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-3-[(1R)-2-კარბამოილ-1-ჰიდროქსიეთილ]-11,20,21,25-ტეტრაჰიდროქსი-15-[(1R)-1-ჰიდროქსიეთილ]-26-მეთილ-2,5,8,14,17,23-ჰექსაოქსო-18-[(4-{5-[4-(პენტილოქსი)ფენილ]-1,2-ოქსაზოლ-3-ილ}ბენზოლ)ამიდო]-1,4,7,13,16,22-ჰექსააზატრიციკლო[22.3.0.09,13]ჰეპტაკოზან-6-ილ]-1,2-დიჰიდროქსიეთილ]-2-ჰიდროქსიფენილ}ოქსიდანსულფონის მჟავა C56H71N9O23S მიკაფუნგინი – micafungin
1-[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-[(2,4-დიქლორფენილ)მეტოქსი]ეთილ]-1H-იმიდაზოლი (და ნიტრატის სახით) C18H14Cl4N2O მიკონაზოლი – miconazole
მორფოლინოეთილ(Е)-6-(4-ჰიდროქსი-6-მეტოქსი-7-მეთილ-3-ოქსო-5-ფტალანილ)-4- მეთილ-4-ჰექსენოატი C23H31NO7 მიკოფენოლატ მოფეტილი – micophenolate mofetil
1,2,3,4,10,14b-ჰექსაჰიდრო-2-მეთილპირაზინო[2,1-a]პირიდო[2,3-с][2]ბენზაზეპინ; რაცემიული ნარევი (+)- и (-)-ენანტიომერების C17H19N3 მირტაზაპინი – mirtazapine
(11-ბეტა,17ბეტა)-11-[4-(დიმეთილამინო)ფენილ]-17-ჰიდროქსი-17-(1-პროპინილ)ესტრა-4,9-დიენ-3-ონი C29H35NO2 მიფეპრისტონი – mifepriston
N-(ეტოქსიკარბონილ)-3-(4-მორფოლინილ)სიდნონ იმინი C9H14N4O4 მოლსიდომინი – molsidomine
(11ბეტა,16ალფა)-9,21-დიქლორ-11,17-დიჰიდროქსი-16-მეთილპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი (ფუროატის სახით) C22H28Cl2O4 მომეტაზონი – mometasone
1-[[[(R)-M-[(E)-2-(7-ქლორ-2-ქინოლილ)ვინილ]-ალფა-[O-(1-ჰიდროქსი-1-მეთილეთილ)ფენეტილ]ბენზილ]თიო]მეთილ]ციკლოპროპანძმარმჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით) C35H36ClNO3S მონტელუკასტი – montelukast
1-ციკლოპროპილ-6-ფტორ-1,4-დიჰიდრო-8-მეტოქსი-7-[(4aS,7aS)-ოქტაჰიდრო-6H-პირროლო[3,4-b]პირიდინ-6-ილ]-4-ოქსო-3-ქინოლინკარბონის მჟავა (ჰიდროქლორიდის სახით) C21H24FN3O4 მოქსიფლოქსაცინი – moxifloxacin
4-ქლორ-5-(2-იმიდაზოლინ-2-ილამინო)-6-მეტოქსი-2-მეთილპირიმიდინი C9H12ClN5O მოქსონიდინი – moxonidine
დეპოლიმერიზებული ჰეპარინის კალციუმის მარილი 4000-დან 5000-მდე მოლეკულური მასით ნადროპარინ კალციუმი – nadroparin calcium
1-ეთილ-1,4-დიჰიდრო-7-მეთილ-4-ოქსო-1,8-ნაფტირიდინ-3-კარბონის მჟავა C12H12N2O3 ნალიდიქსის მჟავა – nalidixic acid
(5ალფა)-4,5-ეპოქსი-3,14-დიჰიდროქსი-17-(2-პროპენილ)მორფინან-6-ონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C19H21NO4 ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი – naloxon hydrochloride
(17ბეტა)-17-ჰიდროქსიესტრ-4-ენ-3-ონი (კაპროატის, ციკლოტატის, დეკანოატის, ფენილპროპიონატის სახით) C18H26O2 ნანდროლონი – nandrolone
 22-[(3-ამინო-3,6-დიდეზოქსი-ბეტა-D-მანნოპირანოზილ)ოქსი]- 1,3,26-ტრიჰიდროქსი-12-მეთილ-10-ოქსო-6,11,28-ტრიოქსატრიციკლო[22.3.1.0/5,7/] ოქტაკოზა-8,14,16,18,20-პენტაენ-25-კარბონის მჟავას სტერეოიზომერი C33H47NO13 ნატამიცინი – natamycin
დაბალმოლეკულური ჰეპარინი, 4500 დალტონზე მეტი მოლეკულური მასით (C26H40N2O36S5)n ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium
ნატრიუმის 2-პროპილვალერატი C8H15NaO2 ნატრიუმის ვალპროატი – valproate sodium
5,5′-[(2-ჰიდროქსი-1,3-პროპანდიილ)ბის(ოქსი)]ბის[4-ოქსო-4H-1-ბენზოპირან- 2-კარბონის მჟავა (და დინატრიუმის მარილის სახით) C23H16O11 ნატრიუმის კრომოგლიკატი – sodium cromoglicate
მეთანსულფონის მჟავას [(2,3-დიჰიდრო-1,5-დიმეთილ-3-ოქსო-2-ფენილ-1H-პირაზოლ- 4-ილ)მეთილამინო]ნატრიუმის მარილი (და მონოჰიდრატის სახით) C13H16N3O4SNa ნატრიუმის მეტამიზოლი – metamizole sodium
(S)-6-მეტოქსი-ალფა-მეთილ-2-ნაფტალინძმარ მჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით) C14H14O3 ნატრიუმის ნაპროქსენი – naproxen sodium
დინატრიუმის მარილი პენტაკის(ციანო-C)ნიტროზილფერრატის (2-) (და დიჰიდრატის სახით) C5FeN6Na2O ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი – sodium nitroprusside
4,4′-(2-პირიდინილმეთილენ)ბისფენოლის ბის(ჰიდროგენსულფატ)(ზეთი) დინატრიუმის მარილი C18H13NNa2O8S2 ნატრიუმის პიკოსულფატი – sodium picosulfate
ლიმონმჟავას ტრინატრიუმის მარილი C6H5Na3O7 ნატრიუმის ციტრატი – sodium citrate
4,5-დიჰიდრო-2-(1-ნაფტალინილმეთილ)-1H-იმიდაზოლი (ჰიდროქლორიდის ან ნიტრატის სახით) C14H14N2 ნაფაზოლინი – naphazoline
(E)-N-მეთილ-N-(3-ფენილ-2-პროპენილ)-1-ნაფტალინმეთანამინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C21H21N ნაფტიფინი – naftifine
ალფა,ალფა’-[იმინობის(მეთილენ)ბის[6-ფტორ-3,4-დიჰიდრო]-2H-1-ბენზოპირან-2-მეთანოლ; რაცემატი, რომელიც შედგება D- и L-ენანტიომერებისგან C22H25F2NO4 ნებივოლოლი – nebivolol
2RS,3S,4S,5R)-5-ამინო-2-(ამინომეთილ)-6-((2R,3S,4R,5S)-5-((1R,2R,5R,6R)-3,5-დიამინო-2-((2R,3S,4R,5S)-3-ამინო-6-(ამინომეთილ)-4,5-დიჰიდროქსიტეტრაჰიდრო-2H-პირან-2-ილოქსი)-6-ჰიდროქსიციკლოჰექსილოქსი)-4-ჰიდროქსი-2-(ჰიდროქსიმეთილ)ტეტრაჰიდროფურან-3-ილოქსი)ტეტრაჰიდრო-2H-პირან-3,4-დიოლი C23H46N6O13 ნეომიცინი – neomycin
3,4,5,6-ტეტრაჰიდრო-5-მეთილ-1-ფენილ-1Н-2,5-ბენზოქსაზოცინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C17H19NO ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
3-პირიდინკარბოქსამიდი C6H6N2O ნიკოტინამიდი – nicotinamide
N-(4-ნიტრო-2-ფენოქსიფენილ)მეთანსულფონამიდი C13H12N2O5S ნიმესულიდი – nimesulide
 2-მეტოქსიეთილ-1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-4-(3-ნიტროფენილ)-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას 1-მეთილეთილის ზეთი C21H26N2O7 ნიმოდიპინი – nimodipine
4-[2-(5-ნიტრო-1Н-იმიდაზოლ-1-ილ)ეთილ]მორფოლინი C9H14N4O3 ნიმორაზოლი – nimorazole
ნისტატინ A-1-ის, ნისტატინ A-2-ის და სხვა ნისტატინების სტერეოიზომერების ნარევი ნისტატინი – nystatine
1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-4-(3-ნიტროფენილ)-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას ეთილმეთილის ზეთი C18H20N2O6 ნიტრენდიპინი – nitrendipine
1,2,3-პროპანტრიოლის ტრინიტრატი C3H5N3O9 ნიტროგლიცერინი – nitroglycerin
2-[(5-ნიტრო-2-ფურანილ)მეთილენ]ჰიდრაზინკარბოქსამიდი C6H6N4O4 ნიტროფურალი – nitrofural
5-ნიტრო-8-ქინოლინოლი C9H6N2O3 ნიტროქსოლინი – nitroxoline
1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-4-(2-ნიტროფენილ)-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას დიმეთილის ზეთი C17H18N2O6 ნიფედიპინი – nifedipine
5-[(მეთილთიო)მეთილ]-3-[[(5-ნიტრო-2-ფურანილ)მეთილენ]ამინო]-2-ოქსაზოლიდინონი C10H11N3O5S ნიფურატელი – nifuratel
4-ჰიდროქსიბენზოის მჟავას [(5-ნიტრო-2-ფურანილ)მეთილენ]ჰიდრაზიდი C12H9N3O5 ნიფუროქსაზიდი – nifuroxazide
(8ბეტა)-10-მეტოქსი- 1,6-დიმეთილერგოლინ -8-მეთანოლის 5-ბრომ-3-პირიდინკარბოქსილატი (ზეთი) C24H36BrN3O3 ნიცერგოლინი – nicergoline
პოლიეთილენგლიკოლის მონო(პარა-ნონილფენილის)ზეთი C33H60O10 ნონოქსინოლი – nonoxynol
(17 ალფა)-17-ჰიდროქსი-19-ნორპრეგნ-4-ენ-20-ინ-3-ონი C29H26O2 ნორეთისტერონი – norethisterone
(R)-4-(2-ამინო-1-ჰიდროქსიეთილ)-1,2-ბენზოლდიოლი (ჰიდროქლორიდის ან ტარტრატის სახით) C8H11NO3 ნორეპინეფრინი – norepinephrine
1-ეთილ-6-ფტორ-1,4-დიჰიდრო-4-ოქსო-7-(1-პიპერაზინილ)-3-ქინოლინკარბონის მჟავა (და ჰიდროქლორიდის სახით) C16H18FN3O3 ნორფლოქსაცინი – norfloxacine
(3R,4R,5S)-4-(აცეტილამინო)-5-ამინო-3-(1-ეთილპროპოქსი)-1-ციკლოჰექსენ-1-კარბონის მჟავას ეთილის ზეთი  (და ფოსფატის სახით) C16H28N2O4 ოზელტამივირი – oseltamivir
2-მეთილ-4-(4-მეთილ-1-პიპერაზინილ)-10Н-თიენო[2,3-b][1,5]ბენზოდიაზეპინი C17H20N4S ოლანზაპინი – olanzapine
5-მეტოქსი-2-[[(4-მეტოქსი-3,5-დიმეთილ-2-პირიდინილ)მეთილ]სულფინილ]- 1H-ბენზიმიდაზოლი C17H19N3O3S ომეპრაზოლი – omeprazole
(±)-1,2,3,9-ტეტრაჰიდრო-9-მეთილ-3-[(2-მეთილ-1H-იმიდაზოლ-1-ილ)-მეთილ]-4H-კარბაზოლ-4-ონი (დიჰიდრტის მონოჰიდროქლორიდის სახით) C18H19N3O ონდანსეტრონი – ondansetron
[2S-[2ალფა(R*), 3 ბეტა]]-1-[(3-ჰექსილ-4ოქსო-2-ოქსეტანილ)-მეთილ] N-ფორმილ-L-ლეიცინის დოდეცილის ზეთი C29H53NO5 ორლისტატი – orlistat
ალფა-(ქლორმეთილ)-2-მეთილ-5-ნიტრო-1Н-იმიდაზოლ-1-ეთანოლი C7H10ClN3O3 ორნიდაზოლი – ornidazole
N,N-დიეთილ-N-მეთილ-2-[[4-[[2-(ოქტილოქსი)ბენზოილ]ამინო]ბენზოილ]ოქსი]ეთანამინის ბრომიდი C29H43BrN2O4 ოტილონიუმის ბრომიდი – otilonium bromide
(±)-9-ფტორ-2,3-დიჰიდრო-3-მეთილ-10-(4-მეთილ-1-პიპერაზინილ)-7-ოქსო-7Н- პირიდო[1,2,3,-de]-1,4-ბენზოქსაზინ-6-კარბონის მჟავა C18H20FN3O4 ოფლოქსაცინი – ofloxacin
7-ქლორ-1,3-დიჰიდრო-3-ჰიდროქსი-5-ფენილ-2Н-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ონი C15H11ClN2O2 ოქსაზეპამი – oxazepam
[(1R,2R)-1,2-ციკლოჰექსანდიამინი-N,N’][ოქსალატო(2)-O,O’]პლატინა C8H14N2O4Pt ოქსალიპლატინი – oxaliplatin
[2S-(2ალფა,5ალფა,6ბეტა)]-3,3-დიმეთილ-6-[[(5-მეთილ-3-ფენილ-4-იზოქსაზოლილ)კარბონილ]ამინო]-7-ოქსო-4-თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონის მჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით) C19H19N3O5S ოქსაცილინი – oxacillin
ალფა-ციკლოჰექსილ-ალფა-ჰიდროქსიბენზოლძმარმჟავას 4-(დიეთილამინო)-2-ბუტინილის ზეთი C22H31NO3 ოქსიბუტინინი – oxybutynin
3-[(4,5-დიჰიდრო-1H-იმიდაზოლ-2-ილ)მეთილ]-6-(1,1-დიმეთილეთილ)-2,4-დიმეთილფენოლი (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H24N2O ოქსიმეტაზოლინი – oxymetazoline
L-ცისტეინილ-L-თიროზილ-L-იზოლეიცილ-L-გლუტამინილ-L-ასპარაგინილ-L-ცისტეინილ-L-პროლილ-L-ლეიცილგლიცინამიდ ციკლური (1″6)-დისულფიდი C43H66N12O12S2 ოქსიტოცინი – oxytocin
სინთეთიკური ოქტაპეპტიდი, სომატოსტატინის წარმოებული C49H66N10O10S2 ოქტრეოტიდი – octreotide