რა დროს გამოიყენება ტრანსფერ ფაქტორი HSV ტიპი I და ტიპი II, D7 (ნატუროპათი)?