რა დროს გამოიყენება ტრანსფერ ფაქტორი Monilia Albicans D7 (ნატუროპათი) ?