რა დროს გამოიყენება ფიბრობლასტების ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)?