მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ქიმიური დასახელებები – ე ვ ზ თ ი კ

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

 


ე ვ ზ თ ი კ

აქტიური ნივთიერების ქიმიური დასახელება აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
1-[4-(1,1-დიმეთილეთილ)ფენილ]-4-[4-(დიფენილმეთოქსი)-1-პიპერიდინილ]-1-ბუტანონი C32H39NO2 ებასტინიebastine
(3R,4S)-1-(4-ფტორფენილ)-3-[(3S)-3-(4-ფტორფენილ)-3-ჰიდროქსიპროპილ]-4-(4-ჰიდროქსიფენილ)-2-აზეტიდინონი C24H21F2NO3 ეზეტიმიბიezetimib
ეთილის სპირტი C2H6O ეთანოლიethanol
2-ეთილ-6-მეთილ-3-ოქსიპირიდინის სუქცინატი C12H17NO5 ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate
(17 ალფა)-19-ნორპრეგნა-1,3,5(10)-ტრიენ-20-ინ-3,17-დიოლი C20H24O2 ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol
(17 ალფა)-19-ნორპრეგნა-1,3,5(10)-ტრიენ-20-ინ-3,17-დიოლი C20H24O2 ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol
3-[[(2R)-1-მეთილ-2-პიროლიდინილ]მეთილ]-5-[2-(ფენილსულფონილ)ეთილ]-1H-ინდოლი C22H26N2O2S ელეტრიპტანიeletriptan
(S)-1-[N-[1-(ეთოქსიკარბონილ)-3-ფენილპროპილ]-L-ალანილ]-L-პროლინი (და მალეატის სახით) C20H28N2O5 ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate
(8S-ცის)-10-[(3-ამინო-2,3,6-ტიდეზოქსი-ალფა-L-არაბინოჰექსოპირანოზილ)ოქსი]-7,8,9,10-ტეტრაჰიდრო-6,8,11-ტრიჰიდროქსი-8-(ჰიდროქსიაცეტილ)-1-მეთოქსი-5,12-ნაფტაცენდიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C27H29NO11 ეპირუბიცინიepirubicin
C24H30O6 ეპლერენონიeplerenone
ალფა-(1-165)-ერითროპოეტინი (გენოინჟინრული); გლიკოპროტეინი, რომელიც შედგება 165 ამინომჟავისგან C815H1317N233O241S5 ეპოეტინ ალფაepoetin alpha
ბეტა-(1-165)-ერითროპოეტინი (გენოინჟინრული); გლიკოპროტეინი, რომელიც შედგება 165 ამინომჟავისგან ეპოეტინ ბეტაepoetin beta
(5Z,7E,22E)-9,10-სეკოერგოსტა-5,7,10(19),22-ტეტრაენ-3-ოლი C28H44O ერგოკალციფეროლიergocalciferol
[3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-4[(2,6-დიდეზოქსი-3-О-მეთილ-3-О-მეთილ-ალფა-L-რიბოჰექსოპირანოზილ)ოქსი]-14-ეთილ-7,12,13-ტრიჰიდროქსი-3,5,7,9,11,13-ჰექსამეთილ-6-[[3,4,6-ტრიდეზოქსი-3-(დიმეთილამინო)-ბეტა-D-ქსილოჰექსოპირანოზილ)ოქსი}ოქსაციკლოტეტრადეკან-2,10-დიონი C37H67NO13 ერითრომიცინიerythromycin
(S)-5-მეთოქსი-2-[(4-მეთოქსი-3,5-დიმეთილპირიდინ;-2-ილ)მეთილსულფინილ]ბენზიმიდაზოლი C17H19N3O3S ესომეპრაზოლიesomeprazole
S-(+)-1-[3-(დიმეთილამინო)პროპილ]-1-(п-ფტორფენილ)-5-ფტალანკარბონიტრილი (და ოქსალატის სახით) C20H21FN2O·C2H2O4 ესციტალოპრამიescitalopram
2,5-დიჰიდროქსიბენზოლსულფონიუმის მჟავა დიეთილამინით C10H17NO5S ეტამზილატიetamsylate
C2224H3475N621O698S36 ეტანერცეპტიetanercept
6-ქლორ-N-ეთილ-4-მეთილ-4-ფენილ-4H-3,1-ბენზოქსაზინ-2-ამინი (და მონოჰიდროქლორიდის სახით) C17H17ClN2O ეტიფოქსინიetifoxine
1,8-დიეთილ-1,3,4,9-ტეტრაჰიდროპირანო[3,4-b]ინდოლ-1-ძმარმჟავა; R- и S-იზომერების რაცემიული ნარევი C17H21NO3 ეტოდოლაკიetodolac
[5R-[5ალფა,5а ბეტა,8а ალფა,9ბეტა(R*)]]-9-[(4,6-О-ეთილიდენ-ბეტა-D-გლუკოპირანოზილ)ოქსი]-5,8,8a,9-ტეტრაჰიდრო-5-(4-ჰიდროქსი-3,5-დიმეთოქსიფენილ)ფურო[3′,4′:6,7]ნაფტო[2,3-d]-1,3-დიოქსოლ-6(5аH)-он C29H32O13 ეტოპოზიდიetoposide
5-ქლორ-6′-მეთილ-3-[4-(მეთილსულფონილ)ფენილ]-2,3′-ბიპირიდინი C18H15ClN2O2S ეტორიკოქსიბიetoricoxib
2-[[3-(ტრიფტორმეთილ)ფენილ]ამინო]ბნზოის მჟავა 2-(2-ჰიდროქსიეთოქსი)ეთილის ზეთი C18H18F3NO4 ეტოფენამატიetofenamate
6-მეთილენანდროსტა-1,4-დიენ-3,17-დიონი C20H24O2 ექსემესტანიexemestan
L-ვალინის 2-[(2-ამინო-1,6-დიჰიდრო-6-ოქსო-9Н-პურინ-9-ილ)მეტოქსი]ეთილის ზეთი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H20N6O4 ვალაციკლოვირიvalaciclovir
2-პროპილვალერიანის მჟავა (კალციუმის, მაგნიუმის ან ნატრიუმის მარილის სახით) C8H16O2 ვალპროის მჟავაvalproic acid
N-[[2′-(1Н-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]მეთილ]-N-ვალერილ-L-ვალინი C24H29N5O3 ვალსარტანიvalsartan
ტრიციკლური გლიკოპეპტიდი C66H74Cl2N9O24 ვანკომიცინიvancomycin
N-(3-{[5-(4-ქლორფენილ)-1H-პირროლო[2,3-b]პირიდინ-3-ილ]კარბონილ}-2,4-დიფტორფენილ)პროპან-1-სულფონამიდი C23H18ClF2N3O3S ვემურაფენიბიvemurafenib
1-[2-(დიმეთილამინო)-1-(4-მეტოქსიფენილ)ეთილ]ციკლოჰექსანოლი (ჰიდროქლორიდის სახით) C17H27NO2 ვენლაფაქსინიvenlafaxine
ალფა-[3-[[2-(3,4-დიმეტოქსიფენილ)ეთილ]მეთილამინო]პროპილ]-3,4-დიმეტოქსი- ალფა-(1-მეთილეთილ)ბენზოლაცეტონიტრილი (ჰიდროქლორიდის სახით) C27H38N2O4 ვერაპამილიverapamil
მეთილ-(3ალფა,14ბეტა,16ალფა)-14,15-დიჰიდრო-14-ჰიდროქსიებურნამინ-14-კარბოქსილატი (ჰიდროქლორიდის სახით) C21H26N2O3 ვინკამინიvincamine
3′,4′-დიდეჰიდრო-4′-დეზოქსი-8′-ნორვინკალეიკობლასტინი (ტარტრატის სახით 1:2) C45H54N4O8 ვინორელბინიvinorelbine
ეთილ-(3ალფა,16ალფა)-ებურნამენინ-14-კარბოქსილატი C22H26N2O2 ვინპოცეტინიvinpocetine
2-ქლორ-N-(4-ქლორ-3-პირიდინ-2-ილფენილ)-4-მეთილსულფონილბენზამიდი C19H14Cl2N2O3S ვისმოდეგიბიvismodegib
(ალფაR,ბეტაS)-ალფა-(1H-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილმეთილ)-ალფა-(2,4-დიფტორფენილ)-ბეტა-მეთილ-ბეტა-(5-ფტორ-4-პირიმიდინილ)ეთანოლი C16H14F3N5O ვორიკონაზოლიvoriconazole
N-[3-(3-ციანოპირაზოლო[1,5-a]პირიმიდინ-7-ილ)ფენილ]-N-ეთილაცეტამიდი C17H15N5O ზალეპლონიzaleplon
[1-ჰიდროქსი-2(1H-იმიდაზოლ-1-ილ)ეთილიდენ]ბის[ფოსფონის მჟავა] (და დინატრიუმის და ტრინატრიუმის მარილის სახით) C5H10N2O7P2 ზოლედრონის მჟავაzoledronic acid
N,N,6-ტრიმეთილ-2-(4-მეთილფენილ)იმიდაზოლო[1,2-a]პირიდინ-3-აცეტამიდი (და ტარტრატის სახით) C19H21N3O ზოლპიდემის ტარტრატი – zolpidem tartrate
6-(5-ქლორ-2-პირიდინილ)-6,7-დიჰიდრო-7-ოქსო-5H-პირროლო[3,4-b]პირაზინ-5-ილის ზეთი 4-მეთილ-1-პიპერაზინკარბონმჟავას C17H17ClN6O3 ზოპიკლონიzopiclone
4-[3-(2-ქლორ-9Н-თიოქსანტენ-9-ილიდენ)პროპილ]-1-პიპერაზინეთანოლი C22H25ClN2OS ზუკლოპენთიქსოლიzuclopenthixol
3-[(4-ამინო-2-მეთილ-5-პირიმიდინილ)მეთილ]-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილთიაზოლის ქლორიდი C12H17ClN4OS თიამინიthiamine
1,2-დითიოლან-3-პენტანმჟავა (და ამიდის ან ნატრიუმის მარილის სახით) C8H14O2S2 თიოკტის მჟავაthioctic acid
1-ოქსი-2(1H)-პირიდინთიონ თუთია (2:1) C10H8N2O2S2Zn თუთიის პირითიონატიzinc pyrithionate
ZnSO4 თუთიის სულფატიzinc sulfate
[1-ჰიდროქსი-3-(მეთილპენტილამინო)პროპილიდენ]ბიფოსფონური მჟავა (და ნატრიუმის მარილის სხით) C9H23NO7P2 იბანდრონის მჟავაibandronic acid
(RS)-2-(4-(2-მეთილპროპილ)ფენილ)პროპანის მჟავა C13H18O2 იბუპროფენიibuprofen
(S)-3-(3-(((3,4-დიმეტოქსიბიციკლო(4.2.0)ოქტა-1,3,5-ტრიენ-7-ილ)მეთილ)მეთილამინო)პროპილ)-1,3,4,5-ტეტრაჰიდრო-7,8-დიმეტოქსი-2H-3-ბენზაზეპინ-2-ონი C27H36N2O5 ივაბრადინიivabradin
1-[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-[(2,6-დქლორფენილ)მეტოქსი]ეთილ]-1H-იმიდაზოლი (და ნიტრატის სახით) C18H14Cl4N2O იზოკონაზოლიIsoconazole
1,4:3,6-დიანჰიდრო-D-გლუციტა 5-ნიტრატი C6H9NO6 იზოსორბიდ მონონიტრატიisosorbide mononitrate
2-ქლორ-2-(დიფტორმეტოქსი)-1,1,1-ტრიფტორეთანი C3H2ClF5O იზოფლურანიisoflurane
(R)-[2-[5,6-დიეთილ-2,3-დიჰიდრო-1H-ინდენ-2-ილ)ამინო]-1-ჰიდროქსიეთილ]-8-ჰიდროქსიქინოლინ-2(1H)-ონი C24H28N2O3 ინდაკატეროლიindacaterol
3-(ამინოსულფონილ)-4-ქლორ-N-(2,3-დიჰიდრო-2-მეთილ-1Н-ინდოლ-1-ილ)ბენზამიდი (ნახევარჰიდრატის სახით) C16H16ClN3O3S ინდაპამიდიindapamide
1-(4-ქლორბენზოილ)-5-მეტოქსი-2-მეთილ-1H-ინდოლ-3-ძმარმჟავა C19H16ClNO4 ინდომეტაცინიindometacin
ინოზინის შენაერთი 1-(დიმეთილამინო)-2-პროპანოლ-4-(აცეტილამინო)ბენზოატთან (მარილი) შეფარდებით 1:3 C52H78N10O17 ინოზინ პრანობექსი -Inosine pranobex
1,9-დიჰიდრო-9-ბეტა-D-რიბოფურანოზილ-6H-პურინ-6-ონი C10H12N4O5 ინოზინიinosine
4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-(1Н-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილმეთილ)-1,3-დიოქსოლან-4-ილ]მეტოქსი]ფენილ]-1-პიპერაზინილ]ფენილ]-2,4-დიჰიდრო-2-(1-მეთილპროპილ)-3Н-1,2,4-ტრიაზოლ-3-ონი C35H38Cl2N8O4 ინტრაკონაზოლიitraconasole
(ენდო,სინ)-(±)-3-(3-ჰიდროქსი-1-ოქსო-2-ფენილპროპოქსი)-8-მეთილ-8-(1-მეთილეთილ)-8-აზონიაბიციკლო[3.2.1]-ოქტანის ბრომიდი C20H30BrNO3 იპრატროპიუმის ბრომიდიIpratropium bromide
2-ბუტილ-3-[[2′-(1H-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]მეთილ]-1,3-დიაზასპირო[4.4]ნონ-1-ენ-4-ონი (კალიუმის მარილის სახით) C25H28N6O ირბეზარტანიirbesartan
(+)-7-ეთილ-10-ჰიდროქსიკამფოტეცინ-10-[1,4′-ბიპერიდინ]-1′-კარბოქსილატი (ჰიდროქლორიდის სახით) C33H38N4O6 ირინოტეკანიirinotecan
1-[(6-ალილერგოლინ-8ბეტა-ილ)კარბონილ]-1-[3-(დიმეთილამინო)პროპილ]-3-ეთილშარდოვანა C26H37N5O2 კაბერგოლინიcabergoline
(5Z,7E,22E,24S)-24-ციკლოპროპილ-9,10-სეკოქოლა-5,7,10(19),22-ტეტრაენ-1-ალფა,3ბეტა,24-ტრიოლი C27H40O3 კალციპოტრიოლიcalcipotriol
C159H232N46O45S3 კალციტონინიcalcitonin
(1ალფა,3ბეტა,5Z,7E)-9,10-სეკოქოლესტა-5,7,10-(19)-ტრიენ-1,3,25-ტრიოლი C27H44O3 კალციტრიოლიcalcitriol
გლუკონის მჟავას კალციუმის მარილი C12H22CaO14 კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate
 2,5-დიჰიდროქსიბენზოლსულფონიუმის მჟავას კალციუმის მარილი C12H10CaO10S2 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate
CaCO3 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
 N-[4-[[(2-ამინო-5-ფორმილ-1,4,5,6,7,8-ჰექსაჰიდრო-4-ოქსო-6-პტერიდინილ)მეთილ]ამინო]ბენზოილ]-L-გლუტამინის მჟავას კალციუმის მარილი (და პენტაჰიდრატის მარილის სახით) C20H21CaN7O7 კალციუმის ფოლინატიcalcium folinate
CaCl2 კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride
0-3-ამინო-3-დეზოქსი-ალფა-D-გლუკოპირანოზილ-(1″6)-0-[6-ამინო-6-დეზოქსი-ალფა-D-გლუკოპირინაზილ-[1″4)]-2-დეზოქსი-D-სტრეპტამინა (სულფატის სახით) C18H36N4O11 კანამიცინიkanamycin
(±)-2-ეტოქსი-1-[[2′-(1H-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]მეთილ]-1H-ბენზიმიდაზოლ-7-კარბონ მჟავას [[(ციკლოჰექსილოქსი)კარბონილ]ოქსი] ეთილის ზეთი C33H34N6O6 კანდესარტანის ცილექსეტილიcandesartan cilexetil
ტრანს-8-მეთილ-N-ვანილ-6-ნონენამიდი C18H27NO3 კაპსაიცინიcapsaicin
(S)-1-(3-მერკაპტო-2-მეთილ-1-ოქსოპროპილ)-L-პროლინი C9H15NO3S კაპტოპრილიcaptopril
5H-დიბენზ[b,f]აზეპინ-5-კარბოქსამიდი C15H12N2O კარბამაზეპინიcarbamazepine
კარბომერიcarbomer
დიამინ [1,1-ციკლობუტანდიკარბოქსილატ]პლატინა C6H12N2O4Pt კარბოპლატინიcarboplatin
(±)-1-(9Н-კარბაზოლ-4-ილოქსი)-3-[[2-(2-მეტოქსიფენოქსი)ეთილ]ამინო]პროპანოლი C24H26N2O4 კარვედილოლიcarvedilol
(±)-2-(2-ქლორფენილ)-2-(მეთილამინო)ციკლოჰექსანონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H16ClNO კეტამინიketamine
ცის-1-აცეტილ-4-[4[[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-(1H-იმიდაზოლ-1-ილმეთილ)-1,3- დიოქსოლან-4-ილ]მეტოქსი]ფენილ]პიპერაზინი C26H28Cl2N4O4 კეტოკონაზოლიketoconazole
3-ბენზოილ-ალფა-მეთილბენზოლძმარმჟავა C16H14O3 კეტოპროფენიketoprofen
(±)-5-ბენზოილ-2,3-დიჰიდრო-1H-პირროლიზინ-1-კარბონის მჟავა (2-ამინო-2-ჰიდროქსიმეთილ-1,3-პროპანდიოლთან შენაერთის სახით) (1:1) C15H13NO3 კეტოროლაკის ტრომეთამინიketorolac tromethamine
4,9-დიჰიდრო-4-(1-მეთილ-4-პიპერიდილიდენ)-10Н-ბენზო[4,5]ციკლოჰეპტა[1,2 -b]თიოფენ-10-ონი (ფუმარატის სახით) C19H19NOS კეტოტიფენიketotifen
6-O-მეთილერითრომიცინი C38H69NO13 კლარითრომიცინიclarithromycin
მეთილ7-ქლორ-6,7,8-ტრიდეზოქსი-6-{[(4R)-1-მეთილ-4-პროპილ-L-პროპილ]ამინო}-1-თიო-L-ტრეო-ალფა-D-გალაქტოოქტოპირანოზიდი (და ჰიდროქლორიდის, ფოსფატის ან პალმიტატის სახით) C18H33ClN2O5S კლინდამიცინიclindamycin
(11ბეტა,16ბეტა)-21-ქლორ-9-ფტორ-11,17-დიჰიდროქსი-16-მეთილპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი (და პროპიონატის სახით) C22H28ClFO4 კლობეტაზოლიclobetasol
2-[4-(2-Хქლორ1,2-დიფენილეთენილ)ფენოქსი]-N,N-დიეთილეთანამინი (და ციტრატის სახით) C26H28ClNO კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate
5-(2-ქლორფენილ)-1,3-დიჰიდრო-7-ნიტრო-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ონი C15H10ClN3O3 კლონაზეპამიclonazepam
2,6-დიქლორ-N-2-იმიდაზოლიდინილიდენბენზამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C9H9Cl2N3 კლონიდინიclonidine
მეთილ-(+)-(S)-ალფა-(ო-ქლორფენილ)-6,7-დიჰიდროთიენო[3.2-c]პირიდინ-5(4Н)-აცეტატი C16H16ClNO2S კლოპიდოგრელიclopidogrel
1-[(2-ქლორფენილ)დიფენილმეთილ]-1Н-იმიდაზოლი C22H17ClN2 კლოტრიმაზოლიclotrimazole
3-[(4-ამინო-2-მეთილ-5-პირიმიდინილ)-მეთილ]-4-მეთილ-5-(4,6,6-ტრიჰიდროქსი-3,5-დიოქსა-4,6-დიფოსფაჰექს-1-ილ)თიაზოლის ქლორიდი P,P’-დიოქსიდი C12H19ClN4O7P2S კოკარბოქსილაზაcocarboxylase
1,3,7-ტრიმეთილქსანტინი (და ნატრიუმის ბენზოატის სახით) C8H10N4O2 კოფეინიcaffeine
5,5′-[(2-ჰიდროქსი-1,3-პროპანდიილ)ბის(ოქსი)]ბის[4-ოქსო-4H-1-ბენზოპირან- 2-კარბონის მჟავა და დინატრიუმის მარილის სახით) C23H16O11 კრომოგლიცის მჟავაcromoglicic acid