მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ქიმიური დასახელებები – ა ბ გ დ

.

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.

.

.

ა ბ გ დ

აქტიური ნივთიერების ქიმიური დასახელება აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
N-[2-(7-მეტოქსინაფტალინ-1-ილ)ეთილ]აცეტამიდი C15H17NO2 აგომელატინი – agomelatin
(R)-4-[1-ჰიდროქსი-2-(მეთილამინო)ეთილ]-1,2-ბენზოლდიოლი (და ჰიდროქლორიდის ან ტარტრატის სახით) C9H13NO3 ადრენალინი – epinephrine
12-დიჰიდროაზაპენტაცენის ნატრიუმის დისულფონატი 8H10N4Na2O6S2 აზაპენტაცენი – azapentacene
4-[(4-ქლორფენილ)მეთილ]-2-(ჰექსაჰიდრო-1-მეთილ-1H-აზეპინ-4-ილ)-1(2H)-ფტალაზინონ (და ჰიდროქლორიდის სახით) C22H24ClN3O აზელასტინი – azelastine
9-დეოქსო-9а-აზა-9а-მეთილ-9а-ჰომოერითრომიცინ А (და დიჰიდრატის სახით) C38H72N2O12 აზითრომიცინი – azithromycin
9-დეოქსო-9а-აზა-9а-მეთილ-9а-ჰომოერითრომიცინ А (და დიჰიდრატის სახით) C38H72N2O12 აზითრომიცინი – azythromycin
[(8R)-1-(3-ფენოქსიპროპილ)-1-აზონიაბიციკლო[2.2.2]ოქტან-8-ილ] 2-ჰიდროქსი-2,2-დითიოფენ-2-ილ-აცეტატ ბრომიდი C26H30BrNO4S2 აკლიდინის ბრომიდი – aclidinium bromide
(E,E)-3-[6-[1-(4-მეთილფენილ)-3-(1-პიროლიდინილ)-1-პროპენილ]-2-პირიდინილ]-2- პროპრიონის მჟავა C22H24N2O2 აკრივასტინი – acrivastine
[5-(პროპილთიო)-1H-ბენზიმიდაზოლ-2-ილ]კარბამინის მჟავა მეთილის ზეთი C12H15N3O2S ალბენდაზოლი – albendazole
ალბუმინი – Albumin
(4-ამინო-1-ჰიდროქსიბუტილიდენ)ბიოფოსფონური მჟავა (და ტრიჰიდრატის მონონატრიული მარილის სახით) C4H13NO7P2 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid
1,5-დიჰიდრო-4H-პირაზოლო[3,4-d]პირიმიდინ-4-oн C5H4N4O ალოპურინოლი – allopurinol
8-ქლორ-1-მეთილ-6-ფენილ-4H-[1,2,4]ტრიაზოლო[4,3-a][1,4]ბენზოდიაზეპინი C17H13ClN4 ალპრაზოლამი – alprazolam
AlO4P ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate
AlH3O3 ალუმინის ჰიდროქსიდი – aluminum hydroxide
ტრიციკლო[3.3.1.13,7]დეკან-1-ამინ (გლუკურონიდის, ჰიდროქლორიდის ან სულფატის სახით) C10H17N ამანტადინის სულფატი – amantadine sulfas
ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
3,7-დიჰიდრო-1,3-დიმეთილ-1Н-პურინ-2,6-დიონ 1,2-ეთანდიამინი (2:1) C16H24N10O4 ამინოფილინი – aminophylline
(2-ბუტილ-3-ბენზოფურანილ)-[4-(2-დიეთილამინო)ეტოქსი]-3,5-დიიოდფენილ]მეტა ნონი(ჰიდროქლორიდის სახით) C25H29I2NO3 ამიოდარონი – amiodarone
4-ამინო-N-[(1-ეთილ-2-პიროლიდინილ)მეთილ]-5-(ეთილსულფონილ)-2-მეტოქსიბენზამიდი C17H27N3O4S ამისულპრიდი – amisulpride
3-(10,11-დიჰიდრო-5Н-дდიბენზ[a,d]ციკლოჰეპტენ-5-ილიდენ)-N,N-დიმეთილ-1-პროპანამინ (ჰიდროქლორიდის ან ემბონატის სახით) C20H23N ამიტრიპტილინი – amytriptiline
2-[(2-ამინოეტოქსი)მეთილ]-4-(2-ქლორფენილ)-1,4-დიჰიდრო-6-მეთილ-3,5-პირიდინ დიკარბონის მჟავის 3-ეთილ 5-მეთილის ზეთი (ბეზილატის და მალეატის სახით) C20H25ClN2O5 ამლოდიპინი – amlodipine
ამონიუმის ქლორიდი NH4Cl ამონიუმის ქლორიდი – ammonium chloride
[2S-[2ალფა,5аალფა,6ბეტა(S*)]]-6-[[ამინო-(4-ჰიდროქსიფენილ)აცეტილ]ამინო]-3,3-დიმეთილ-7-ოქსო-4-თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონიუმის მჯავა (და ტრიჰიდრატის ან ნატრიუმის მარილის სახით ) C16H19N3O5S ამოქსიცილინი – amoxicillin
[2S-[2ალფა,5ალფა,6ბეტა(S*)]]-6-[(ამინოფენილაცეტილ)ამინო]-3,3-დიმეთილ-7-ოქსო-4-თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონმჟავა (ტრიჰიდრატის და ნატრიუმის მარილის სახით) C16H19N3O4S ამპიცილინი – ampicillin
ალფა,ალფა,ალფა’,ალფა’-ტეტრამეთილ-5-(1Н-1,2,4-ტრიაზოლ-1ილმეთილ)-м-ბენზოლდიაცეტონიტრილი C17H19N5 ანასტროზოლი – anastrozole
1-(4-მეტოქსიფენილ)-7-ოქსო-6-[4-(2-ოქსოპიპერიდინ-1-ილ)ფენილ]-4,5-დიჰიდროპირაზოლო[5,4-c]პირიდინ-3-კარბოქსამიდი C25H25N5O4 აპიქსაბანი – apixaban
ერთჯაჭვიანი პოლიპეპტიდი, რომელიც შეიცავს 58 ამინომჟავას C284H432N84O79S7 აპროტინინი – aprotinin
არბიდოლი – arbidol
4-მეთილ-3-[[1-ოქსო-2-(პროპილამინო)პროპილ]ამინო]-2-თიოფენკარბონული მჟავის მეთილის ზეთი (ჰიდროქლორიდის სახით) C13H20N2O3S არტიკაინი – articaine
ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
4-[2-ჰიდროქსი-3-[(1-მეთილეთილ)ამინო]პროპოქსი]ბენზოლაცეტამიდ(მონოჰიდროქლორიდის სახით) C14H22N2O3 ატენოლოლი – atenolol
[R(R*R*)]-2-(4-ფტორფენილ)-ბეტა,დელტა-დიჰიდროქსი-(1-მეთილეთილ)-3-ფენილ-4- [(ფენილამინო)კარბონილ]-პიროლ-1-ჰეპტანის მჟავა (და კალციუმის მარილის სახით) C33H35FN2O5 ატორვასტატინი – atorvastatin
[o-(2,6-დიქლორანილინო)ფენილ]აცეტოგლიკოლატი (ზეთი) C16H13Cl2NO4 აცეკლოფენაკი – aceclofenac
4-ჰიდროქსი-3-[1-(4-ნიტროფენილ)-3-ოქსობუტილ]-2H-1-ბენზოპირან-2-oн C19H15NO6 აცენოკუმაროლი – acenocoumarol
[3-(აცეტილამინო)-4-ჰიდროქსიფენილ]ურსონის მჟავა (და ოლამინის ან ნატრიუმის მარილის სახით) C8H10AsNO5 აცეტარსოლი – acetarsol
N-(5-ნიტრო-2-პროპოქსიფენილ)აცეტამიდი C11H14N2O4 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
2-(აცეტილოქსი)ბენზოის მჟავა C9H8O4 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
N-აცეტილ-L-ცისტეინი (ნატრიუმის მარილის სახით) C5H9NO3S აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
2-ამინო-1,9-დიჰიდრო-9-[(2-ჰიდროქსიეტოქსი)მეთილ]-6H-პურინ-6-oн (ნატრიუმის მარილის სახით) C8H11N5O3 აციკლოვირი – aciclovir
C6638H10160N1720O2108S44 ბევაციზუმაბი – bevacizumab
(11ბეტა,16ბეტა)-9-ქლორ-11,17,21-ტრიჰიდროქსი-16-მეთილპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონ (და დიპროპიონატის სახით) C22H29ClO5 ბეკლომეტაზონი – beclometasone
5-[ბის-(2-ქლორეთილ)ამინო]-1′-მეთილ-1Н-ბენზიმიდაზოლ-2-ბუტანის მჟავა (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H21Cl2N3O2 ბენდამუსტინი – bendamustine
ალკილდიმეთილ(ფენილმეთილ)ამონიუმის ქლორიდი (და ჰიდრობრომიდის სახით) C21H38NCl ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
N,N-დიმეთილ-3-[[1-(ფენილმეთილ)-1Н-ინდაზოლ-3-ილ]ოქსი]-1-პროპანამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C19H23N3O ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride
ბენზოის მჟავას ფენილმეთილის ზეთი C14H12O2 ბენზილბენზოატი – benzylbenzoat
[2S-(2ალფა,5ალფა,6ბეტა)]-3,3-დიმეთილ-7-ოქსო-6-[(ფენილაცეტილ)ამინო]-4 -თია-1-აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტან-2-კარბონის მჟავა (და ნატრიუმის, კალიუმის ან ნოვოკაინის მარილის სახით) C16H18N2O4S ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
დიბენზოილ პეროქსიდი C14H10O4 ბენზოილ პეროქსიდი – benzoyl peroxide
4-ამინობენზოის მჟავას ეთილის ზეთი C9H11NO2 ბენზოკაინი – benzocaine
S-[2-[[(4-ამინო-2-მეთილ-5-პირიმიდინილ)მეთილ]ფორმილამინო]-1-[2-ფოსფონოოქსი)ეთილ]-1-პროპენილ]ბენზოლკარბოთიოატი C19H23N4O6PS ბენფოთიამინი – benfotiamine
(11ბეტა,16ბეტა)-9-ფტორ-11,17,21-ტრიჰიდროქსი-16-მეთილპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონ (და დიპროპიონატის, დინატრიუმის ფოსფატის, ვალერატის სახით) C22H29FO5 ბეტამეთაზონი – betamethasone
1-[4-[2-(ციკლოპროპილმეტოქსი)ეთილ]ფენოქსი]-3-[(1-მეთილეთილ)ამინო]-2-პროპანოლი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C18H29NO3 ბეტაქსოლოლი – betaxolol
N-მეთილ-2-პირიდინეთანამინ (დიჰიდროქლორიდის სახით) C8H12N2 ბეტაჰისტინი – betahistine
(±)-4′-ციანო-ალფა,ალფა,ალფა-ტრიფტორ-3-[(პ-ფტორფენილ)სულფონილ]-2-მეთილ-მ-ლაქტოტოლუიდიდი C18H14F4N2O4S ბიკალუტამიდი – bicalutamide
2,2′-მეთილენ-ბის-(6-ქლორთიმოლი) C21H26Cl2O2 ბიკლოთიმოლი – biclotymol
C28H37N3O3 ბილასტინი – bilastine
4,4′-(2-პირიდინილმეთილენ)-ბის-(ფენოლ)დიაცეტატი (ზეთი) C22H19NO4 ბისაკოდილი – bisacodyl
ბისმუტი (III) კალიუმის 2-ჰიდროქსი-1,2,3-პროპანტრიკარბოქსილატი (соль 1:3:2) C12H10BiK3O14 ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი – bismuthate tripotassium dicitrate
1-[4-[[2-(1-მეთილეოქსი)ეტოქსი]მეთილ]ფენოქსი]-3-[(1-მეთილეთილ)ამინო]-2-პროპანოლი (და ფუმარატის სახით) C18H31NO4 ბისოპროლოლი – bisoprolol
(3-{[(2′-{(5S,8S,9S,10R,13S)-15-{6-ამინო-2- [(1S)-3-ამინო-1-{[(2S)-2,3-დიამინო-3-ოქსოპროპილ]ამინო}-3-ოქსოპროპილ] -5-მეთილპირიმიდინ-4-ილ}-13-[{[(2R,3S,4S,5S,6S)-3- {[(2R,3S,4S,5R,6R)-4-(კარბამოილოქსი)-3,5-დიჰიდროქსი-6-(ჰიდროქსიმეთილ)ტეტრაჰიდრო-2H-პირან-2-ილ]ოქსი} -4,5-დიჰიდროქსი-6-(ჰიდროქსიმეთილ)ტეტრაჰიდრო-2H-პირან-2-ილ]ოქსი} (1H-იმიდაზოლ-5-ილ)მეთილ]-9-ჰიდროქსი-5-[(1R)-1-ჰიდროქსიეთილ]-8,10-დიმეთილ-4,7,12,15-ტეტრაოქსო-3,6,11,14-ტეტრააზაპენტადეც-1-ილ}-2,4′-ბი-1,3-თიაზოლ-4-ილ)კარბონილ]ამინო}პროპილ)(დიმეთილ)სულფონიუმი C50H73N17O21S2 ბლეომიცინი – bleomycin
ბორიუმის მჟავა BH3O3 ბორის მჟავა – acidum boricum
[(1R)-3-მეთილ-1-[[(2S)-1-ოქსო-3-ფენილ-2-[(პირაზინილკარბონილ)ამინო]პროპილ]ამინო]ბუტილ]ბორის მჟავა C19H25BN4O4 ბორტეზომიბი – bortezomib
ბის-(п-დიეთილამინო)ტრიფენილანჰიდროკარბონილის ოქსალატი C29H35O4N2 ბრილიანტის მწვანე – viride nitens
5-ბრომ-N-(4,5-1H-იმიდაზოლ-2-ილ)ქინოქსანილ-6-ამინი (L-ტარტრატის სახით) C11H10BrN5 ბრიმონიდინი – brimonidine
(4R)-4-(ეთილამინო)-3,4-დიჰიდრო-2-(3-მეთოქსიპროპილ)-2H-თიენო[3,2-e]-1,2-თიაზინ-6-სულფონამიდ-1,1-დიოქსიდი C12H21N3O5S3 ბრინზოლამიდი – brinzolamide
7-ბრომ-1,3-დიჰიდრო-5-(2-პირიდინილ)-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-он C14H10BrN3O ბრომაზეპამი – bromazepam
(5’ალფა)-2-ბრომ-12′-ჰიდროქსი-2′-(1-მეთილეთილ)-5′-(2-მეთილპროპილ)- 3′,6′,18-ტრიონ (მეზილატის სახით) C32H40BrN5O5 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine
2-ამინო-3,5-დიბრომ-N-ციკლოჰექსილ-N-მეთილბენზოლმეთანამინი (და ქამსილატის ან ჰიდროქლორიდის სახით) C14H20Br2N2 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride
(11ბეტა,16ალფა)-16,17-[ბუტილიდენბის(ოქსი)]-11,21-დიჰიდროქსიპრეგნა-1,4-დიენ- 3,20-დიონი C25H34O6 ბუდესონიდი – budesonide
1-ბუტილ-N-(2,6-დიმეთილფენილ)-2-პიპერიდინკარბოქსამიდი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C18H28N2O ბუპივაკაინი – bupivacaine
8-[4-[4-(2-პირიმიდინილ)-1-პიპერაზინილ]ბუტილ]-8-აზასპირო[4.5]დეკან-7,9-დიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C21H31N5O2 ბუსპირონი – buspirone
2-[2-(დიეთილამინო)ეტოქსი] ალფა-ეთილბენზოლძმარმჟავას ეთილის ზეთი (და ციტრატის სახით) C18H29NO3 ბუტამირატი – butamirate
გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated
1-(ამინომეთილ)ციკლოჰექსანძმარმჟავა C9H17NO2 გაბაპენტინი – gabapentin
4-ამინობუტანის მჟავა C4H9NO2 გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
2-ამინო-1,9-დიჰიდრო-9-[[2-ჰიდროქსი-1-(ჰიდროქსიმეთილ)ეტოქსი]მეთილ]-6Н- პურინ-6-ონი (და ნატრიუმის მარილის სახით) C9H13N5O4 განციკლოვირი – ganciclovir
2′-დეზოქსი-2′,2′-დიფტორციტიდინი (ჰიდროქლორიდის სახით) C9H11F2N3O4 გემციტაბინი – gemcitabin
ანტიბიოტიკების კომპლექსი, რომლებიც მონაწილეობენ Micromonospora purpurea n. Sp-ის პროდუცირებაში – გენტამიცინ С1, გენტამიცინ С2 და გენტამიცინ С1А (სულფატის სახით) C21H43N5O7 გენტამიცინი – gentamicine
5-ქლორ-N-(4-[N-(ციკლოჰექსილკარბამოილ)სულფამოილ]ფენეთილ)-2-მეტოქსიბენზამიდი C23H28ClN3O5S გლიბენკლამიდი – glibenclamide
N-(ჰექსაჰიდროციკლოპენტა[c]პირროლ-2(1H)-ილკარბამოილ)-4-მეთილფენილსულფონამიდი C15H21N3O3S გლიკლაზიდი – gliclazide
D-გლუკოზა C6H12O6 გლიკოზა – glucose
3-ეთილ-2,5-დიჰიდრო-4-მეთილ-N-[2-[4-[[[[(4-მეთილციკლოჰექსილ)ამინო] კარბონილ]ამინო]სულფონილ]ფენილ]ეთილ]- 2-ოქსო-1H-პირროლ-1-კარბოქსამიდი C24H34N4O5S გლიმეპირიდი – glimepiride
1,2,3-პროპანტრიოლი C3H8O3 გლიცეროლი – glycerol
ამინოძმარმჟავა C2H5NO2 გლიცინი – glycine
2-ამინო-2-დეზოქსი-ბეტა-D-გლუკოპირანოზა C6H13NO5 გლუკოზამინი – glucosamine
L-გლუტამინის მჟავა C5H9NO4 გლუტამინის მჟავა – glutamic acid
1-მეთილ-N-(9-მეთილ-ენდო-9-აზაბიციკლო[3.3.1]-ნონ-3-ილ)-1H-ინდაზოლ-3-კარბოქსამიდი (და მონოჰიდროქლორიდის სახით) C18H24N4O გრანიზეტრონი – granisetron
3-(2-მეტოქსიფენოქსი)-1,2-პროპანდიოლი C10H14O4 გუაიფენეზინი – guaifenesin
2-[(1-{[13-(ბუტან-2-ილ)-10-(2-ლარბამოილეთილ)-7-(კარბამოილმეთილ)-16-[(4-ჰიდროქსიფენილ)მეთილ]-6,9,12,15,18-პენტაოქსო-1,2-დითია-5,8,11,14,17-პენტააზაციკლოეიკოზან-4-ილ]კარბონილ}პიროლიდინ-2-ил)ფორმამიდო]-N-(კარბამოილმეთილ)-4-მეთილპენტანამიდი C43H65N11O12S2 დემოქსიტოცინი – demoxytocinum
(17ალფა)-13-ეთილ-11-მეთილენ-18,19-დინორპრეგნ-4-ენ-20-ინ-17-ოლ C22H30O დეს(ზ)ოგესტრელი – desogestrel
8-ქლორ-6,11-დიჰიდრო-11-(4-პიპერიდინილიდენ)-5H-ბენზო[5,6]ციკლოჰეპტა[1,2-b]პირიდინი C19H19ClN2 დესლორატადინი – desloratadine
(11ბეტა,16ალფა)-9-ფტორ-11,17,21-ტრიჰიდროქსი-16-მეთილპრეგნა- 1,4-დიენ-3,20-დიონი C22H29FO5 დექსამეთაზონი – dexamethasone
(S)-(+)-3-ბენზოილ-ალფა-მეთილბენზოლძმარმჟავა (და ტრომეთამინის მარილის სახით) C16H14O3 დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen
R-2,4-დიჰიდროქსი-N-(3-ჰიდროქსიპროპილ)-3,3-დიმეთილბუტანამიდი C9H19NO4 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
(9ალფა,13ალფა,14ალფა)-3-მეთოქსი-17-მეთილმორფინანი C18H25NO დექსტრომეთორფანი – dextromethorphan
7-ქლორ-1,3-დიჰიდრო-1-მეთილ-5-ფენილ-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-он C16H13ClN2O დიაზეპამი – diazepam
(3ბეტა,5ბეტა,12ბეტა)-3-[(О-2,6-დიდეზოქსი-ბეტა-D-რიბო-ჰექსოპირანოზილ-(1″4)-О-2,6-დიდეზოქსი-ბეტა-D-რიბო-ჰექსოპირანოზილ-(1″4)-2,6-დიდეზოქსი-ბეტა-D-რიბო-ჰექსოპირანოზილ)ოქსი]-12,14-დიჰიდროქსიკარდ-20(22)-ენოლიდი C41H64O14 დიგოქსინი – digoxinum
2-(2-(2,6-დიქლორფენილამინო)ფენილ)ძმარმჟავა (და ნატრიუმის მარილის სახით) C14H11Cl2NO2 დიკლოფენაკი – diclofenac
ალფა-(ტრიმეთილსილილ)-ომეგა-მეთილ-პოლი[ოქსი(დიმეთილსილილენ)] დიმეთიკონი – dimethicone
სულფინილბის[მეთან] C2H6OS დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
N,N-დიმეთილ-3-[1-(2-პირიდინილ)ეთილ]-1H-ინდენ-2-ათანამინ (და მალეატის სახით) C20H24N2 დიმეთინდენი – dimetindene
2-(დიფენილმეტოქსი)-N,N-დიმეთილეთანამინის კომპლექსი 8-ქლორთეოფილინით C24H28ClN5O3 დიმენჰიდრინატი – dimenhydrinate
(5Z,9ალფა,11ალფა,13Е,15S)-9,11,15-ტრიჰიდროქსიპროსტა-5,13-დიენ-1-მჟავა (და ტრომეტამინიანი მარილის სახით) C20H34O5 დინოპროსტი – dinoprost
7-[[6-O-(6-დეზოქსი-ალფა-L-მანოპირანოზილ)-ბეტა-D-გლუკოპირანოზილ] ოქსი]-5-ჰიდროქსი-2-(3-ჰიდროქსი-4-მეტოქსიფენილ)-4Н-1-ბენზოპირან-4-он C28H32O15 დიოსმინი – diosmin
2,2′,2”,2”’-[(4,8-დი-1-პიპერიდინილპირიმიდო[5,4-d]პირიმიდინ- 2,6-დიილ)დინიტრილო]ტეტრაქის[ეთანოლი] C24H40N8O4 დიპირიდამოლი – dipyridamole
ტეტრაეთილთიოპეროქსიდიკარბოდიამიდი C10H20N2S4 დისულფირამი – disulfiram
2-(დიფენილმეტოქსი)-N,N-დიმეთილეთანამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C17H21NO დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride
5-ქლორ-1-[1-[3-(2,3-დიჰიდრო-2-ოქსო-1H-ბენზიმიდაზოლ-1-ილ)პროპილ]- 4-პიპერიდინილ]-1,3-დიჰიდრო-2H-ბენზიმიდაზოლ-2-он C22H24ClN5O2 დომპერიდონი – domperidone
2,3-დიჰიდრო-5,6-დიმეტოქსი-2-[[1-(ფენილმეთილ)-4-პიპერიდინილ]მეთილ]-1H-ინდენ-1-он (და ჰიდროქლორიდის სახით) C24H29NO3 დონოპეზილი – donepezil
4-(ეთილამინო)-5,6-დიჰიდრო-6-მეთილ-4Н-თიენო[2,3-b]თიოპირან-2- სულფონამიდ 7,7-დიოქსიდი (და მონოჰიდროქლორიდის სახით) C10H16N2O4S3 დორზოლამიდი – dorzolamide
1-(4-ამინო-6,7-დიმეტქოსი-2-ქინაზოლინილ)-4-[(2,3-დიჰიდრო-1,4-ბენზოდიოქსინ-2-ილ)კარბონილ]პიპერაზინი (და მონომეთანსულფონატის სახით) C23H25N5O5 დოქსაზოზინი – doxazosin
N,N-დიმეთილ-2-[1-ფენილ-1-(2-პირიდინილ)ეტოქსი]ეთანამინი C17H22N2O დოქსილამინი – doxylamine
[4S-(4ალფა,4а ალფა,5ალფა,5а ალფა,6ალფა,12а ალფა)]-4-(დიმეთილამინო)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-ოქტაჰიდრო-3,5,10,12,12а-პენტაჰიდროქსი-6-მეთილ-1,11-დიოქსო-2-ნაფტაცენკარბოქსამიდი (და ჰიდროქლორიდის, მონოჰიდრატის ან გიკლატის სახით) C22H24N2O8 დოქსიციკლინი – doxycycline
(8S-ცის)-10-[(3-ამინო-2,3,6-ტრიდეზოქსი-ალფა-L-ლიქსოჰექსო-პირანოზილ)ოქსი]-7,8,9,10-ტეტრაჰიდრო-6,8,11-ტრიჰიდროქსი-8-(ჰიდროქსიაცეტილ)-1-მეტოქსი-5,12-ნაფტაცენდიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C27H29NO11 დოქსორუბიცინი – doxorubicin
(2R,3S)-N-კარბოქსი-3-ფენილიზოსერინ-N-ტრეტ-ბუტილ-13-5ბეტა,20-ეპოქსი-1,2ალფა,4,7ბეტა,10ბეტა,13ალფა-ჰექსაჰიდროქსიტაქს-11-რნ-9-он-4- აცეტატ-2-ბენზოატის ტრიჰიდრატი C43H53NO14.3H2O დოცეტაქსელი – docetaxel
1-[3,4-დიეთოქსიფენილ)მეთილენ]-6,7-დიეტოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდროიზოქინოლინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C24H31NO4 დროტავერინი – drotaverine