რა დროს გამოიყენება ომეოფორმულა 1 სიმსუქნე (ნატუროპათი)?